KONKURS NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW POD 4 JEDNORODNE PAWILONY HANDLOWO-USŁUGOWE NA AL. WYZWOLENIA

KONKURS NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW POD 4 JEDNORODNE PAWILONY HANDLOWO-USŁUGOWE NA AL. WYZWOLENIA 37-47 W SZCZECINIE.


Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntów pod 4 jednorodne pawilony handlowo-usługowe na al. Wyzwolenia 37-47 w Szczecinie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
Złożenie oferty na „Formularzu Oferty” wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru. Wzór „Formularza Oferty” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://zegluga.szn.pl/bip w zakładce Konkursy:

  1. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w Regulaminie konkursu,
  2.  Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert / Otwarcie ofert:
Oferty należy złożyć do 15 stycznia 2019r do godz. 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 15 stycznia 2019r. o godz. 10.15 w sali konferencyjnej w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Wendy 8 w Szczecinie.


Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem:
1) wysokość miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 – waga – 70%
2) koncepcję funkcjonowania-świadczenia usług w pawilonie – waga - 20%
3) wizualizacja wnętrza pawilonu – waga 10%

Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej http://zegluga.szn.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.

Załaczniki:

  1.  Regulamin konkursu - Al. Wyzwolenia
  2.  Załącznik nr 1 Formularz oferty - Al. Wyzwolenia
  3.  Załącznik nr 2 - Plan Sytuacyjny
  4.  Załącznik nr 3 -  Opis projektu
  5.  Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa
  6.  Załącznik nr 5 Wzór umowy


Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 21.12.2018
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 21.12.2018
Dokument oglądany razy: 5175
30.05.2024 // zstw.szczecin.pl/bip