Drugi konkurs ofert na wynajem terenu Łasztowni na organizację wydarzeń kulturalnych.

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wynajem terenu Łasztowni na organizację wydarzeń kulturalnych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
Złożenie oferty na „Formularzu Oferty” wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru. Wzór „Formularza Oferty” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://zstw.szczecin.pl/bip w zakładce Konkursy:

Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w Regulaminie konkursu.
Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert / Otwarcie ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu , należy złożyć, w terminie do dnia 8.03.2021 godz. 9.00, w siedzibie Organizatora ul. Wendy 8, 70-655 Szczecin

Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem:
1) wysokość stawki za wynajem powierzchni (C) – waga – 40%,
2) liczba wydarzeń zaproponowanych przez oferenta w ciągu okresu wynajmu – waga 10 %,
3) atrakcyjność proponowanych/planowanych wydarzeń kulturalnych – waga 30 %,
4) promocja patrona – waga 20%.


Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej https://zstw.szczecin.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o

Załaczniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz oferty
  3. Załącznik do regulaminu - Plan Sytuacyjny
  4. Załącznik do regulaminu  Wzór umowy

Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 24.02.2021
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 24.02.2021
Dokument oglądany razy: 2413
17.04.2024 // zstw.szczecin.pl/bip