OCHRONA OBIEKTÓW GMS ADMINISTROWANYCH PRZEZ ŻEGLUGĘ SZCZECIŃSKĄ TURYSTYKA WYDARZENIA SP. Z O.O.

Strona, na której jest prowadzone postępowanie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/540743

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
OCHRONA OBIEKTÓW GMS ADMINISTROWANYCH PRZEZ ŻEGLUGĘ SZCZECIŃSKĄ TURYSTYKA WYDARZENIA SP. Z O.O.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA TURYSTYKA WYDARZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145052
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 8
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 70-655
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.5.7.) Numer telefonu: 913516229
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zstw.szczecin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zstw.szczecin.pl/pl/home
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Społka prawa handlowego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OCHRONA OBIEKTÓW GMS ADMINISTROWANYCH PRZEZ ŻEGLUGĘ SZCZECIŃSKĄ TURYSTYKA WYDARZENIA SP. Z O.O.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8daf51c9-4c4e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00280435
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8daf51c9-4c4e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zstw_szczecin
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl
Open Nexus Sp. z o.o. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin2. Instrukcje
korzystania z Platformy dotyczące w szczególności składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
składania ofert, wysyłania i odbierania dokumentów oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, zamawiający
informuje, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby niniejszego zamówienia jest Żegluga
Szczecińska Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tadeusza Wendy 8;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w ŻSTW sp. z o.o. iod@zstw.szczecin.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00090644/01 z dnia 2021-06-22
2021-06-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
okres przechowywania obejmie zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy cały okres obowiązywania umowy;
6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) osoby fizyczne, których dane osobowe dotyczą posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osobom, o których mowa powyżej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby niniejszego zamówienia jest Żegluga
Szczecińska Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tadeusza Wendy 8;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w ŻSTW sp. z o.o. iod@zstw.szczecin.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00090644/01 z dnia 2021-06-22
2021-06-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
okres przechowywania obejmie zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy cały okres obowiązywania umowy;
6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) osoby fizyczne, których dane osobowe dotyczą posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osobom, o których mowa powyżej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 23.11.2021
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 23.11.2021
Dokument oglądany razy: 2371
30.05.2024 // zstw.szczecin.pl/bip