bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. jest spółka prowadzącą działalność o charakterze użyteczności publicznej. Podstawowym celem jej działania jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miasto Szczecin.

Do zadań Spółki należy administrowanie nabrzeżami stanowiącymi własność zarówno Gminy Miasto Szczecin oraz Spółki.

W ramach prowadzenia przez Spółkę przedmiotu działalności realizowane będą zadania określone w następujących obszarach, w tym zadania własne gminy:

 1. gospodarki nieruchomościami, w tym gospodarowanie nabrzeżami oraz przystaniami wodnymi,
 2. ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 3. lokalnego transportu zbiorowego poprzez tworzenie oraz utrzymanie infrastruktury dla zbiorowego transportu wodnego i śródlądowego,
 4. kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, poprzez świadczenie usług turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych oraz usług portowych dla jednostek turystycznych i i pasażerskich,
 5. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w tym usuwanie statków i innych jednostek pływających oraz prowadzenie strzeżonej przystani wodnej,
 6. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 7. promocji gminy, poprzez działalność wydawniczą oraz organizację imprez, targów i wystw o charakterze promocyjnych,
 8. świadczenia usług pogłębiania.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. naprawa i konserwacja statków i łodzi
 2. sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 3. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 4. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 5. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 6. transport morski i przybrzeżny pasażerski
 7. transport morski i przybrzeżny towarów
 8. transport wodny śródlądowy pasażerski
 9. transport wodny śródlądowy towarów
 10. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 11. działalność usługowa wspomagająca transport morski
 12. działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
 13. przeładunek towarów w portach morskich
 14. przeładunek towarów w portach śródlądowych
 15. działalność morskich agencji transportowych
 16. pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 17. pozostała działalność wydawnicza
 18. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 19. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 20. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 21. działalność agencji reklamowych
 22. wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 23. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 24. wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 25. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 26. działalność agentów turystycznych
 27. działalność pośredników turystycznych
 28. działalność organizatorów turystyki
 29. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 30. działalność w zakresie informacji turystycznej
 31. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 32. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 33. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 34. pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane
 35. działalność wspomagająca edukację
 36. działalność obiektów kulturalnych
 37. działalność obiektów sportowych
 38. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 39. pozostała działalność związana ze sportem
 40. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeśli jej podjęcie sprzyja realizacji podstawowych zadań przedsiębiorstwa, w szczególności służy poprawie efektywności wykorzystania majątku

AktualnościOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 05.03.2021
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 05.03.2021
Dokument oglądany razy: 226 818