bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja o wyborze oferty - aktualizacja.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na USŁUGI SPOŁECZNE w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy PZP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na

USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:

„Ochrona obiektów Gminy Miasto Szczecin
administrowanych przez Żeglugę Szczecińską sp. z o.o. w 2017 r.”


1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
Ul. Jana z Kolna 7
70-603 Szczecin
NIP 851-020-72-24
http://zegluga.szn.pl/bip/


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Ochrona obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską sp. z o.o. w 2017 r.”
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia i monitoring z interwencją grup patrolowych obiektów Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o. w roku 2017
b) Kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie, 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu
c) Zakres zamówienia obejmuje:
Ochronę mienia, monitoringu z użyciem systemu istniejącego na obiekcie, dokonywania patroli pieszych potwierdzonych odczytem punktów kontrolnych, wezwania mobilnej grupy interwencyjnej na wypadek zagrożenia na mieniu:

1. Budynek Bosmanatu ul. Zbożowa 3, Szczecin wraz z przyległymi nabrzeżami (Bulwar Gdyński, Nabrzeże Starówka), Bulwar Piastowski

W okresie od 1.01.2017 do 30.04.2017 oraz w okresie od 1.10.2017 do 31.12.2017 Zamawiający wymaga aby ochronę pełniła jedna osoba:
 od poniedziałku do piątku w godzinach: od 15:00 do 7:00
 dni wolne od pracy (soboty, niedziele , święta ) : całodobowo

W okresie od 1.05.2017 do 30.06.2017 Zamawiający wymaga aby ochronę pełniła jedna osoba:
 od poniedziałku do piątku oraz dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) w godzinach: od 20.00 do 8.00.

W okresie od 1.07.2017 do 30.09.2017 Zamawiający wymaga aby ochronę pełniły 2 osoby :
 od poniedziałku do piątku oraz dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) w godzinach: od 20.00 do 8.00.

Łączna liczba godzin: 6868 rbg

2. North East Marina -Wyspa Grodzka 1, Szczecin – Zamawiający wymaga aby ochronę pełniła 1 osoba w okresie od 1 stycznia 2017 r do 31 marca 2017 r.

 od poniedziałku do piątku w godzinach: od 16:00 do 8:00
 dni wolne od pracy (soboty, niedziele , święta ) : całodobowo

Łączna liczba godzin : 1647 rbg

Ochrona obiektów, o których mowa w pkt 3) lit. c) obejmuje swoim zakresem cały teren obiektu wraz z wszystkimi budynkami, infrastrukturą naziemną.

d) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej specyfikacją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

CENA – 100 % - liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty ocenianej

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o. ul. Jana z Kola 7, 70-603 Szczecin, w terminie do dnia 12 grudnia 2016 do godz. 9:00.
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Dokumenty do pobrania :

1) Specyfikacja

2) Zał nr 1 do spec - formularz oferty

3) Zał nr 2 do spec- o braku podstaw do wykluczenia

4) Zał nr 3 do spec - oswiadczenie_warunki

5) Zał nr 4 do spec-wykaz-prac

6) Zał nr 5 do spec -Umowa na ochronę obiektów

--------------------------------------------------------------------------

Dodano :

Data 12.12.2016 godz. 14.51

1) Informacja z otwarcia ofertOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 12.12.2016
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 30.11.2016
Dokument oglądany razy: 2 677