bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Świadczenie usług poligraficznych w 2017 roku dotyczących wydruków na papierze

Ogł‚oszenie nr 4561 - 2017 z dnia 2017-01-09 r.

Szczeciin: „Świadczenie usług poligraficznych w 2017 roku dotyczących wydruków na papierze.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Żegluga Szczecińska Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 000145052, ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48914345561, e-mail zamowienia@zegluga.szn.pl, faks +48914342263.
Adres strony internetowej (URL): http://zegluga.szn.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://zegluga.szn.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://zegluga.szn.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby ofert została w formie pisemnej.
Adres:
Sekretariat Żeglugi Szczecińskiej Sp. z o.o ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usług poligraficznych w 2017 roku dotyczących wydruków na papierze.”
Numer referencyjny: 2017/01/ZZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług poligraficznych wraz z dostawą w 2017 roku dotyczących wydruków na papierze.”

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:97822000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług poligraficznych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 2) Przedmiot zamówienia: świadczenie usług poligraficznych dotyczących wydruków na papierze zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 3) Wielkość lub zakres zamówienia : do 30% wartości zamówienia podstawowego. 4) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodne z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum 2 usługi poligraficzne dot. wydruków na papierze o wartości brutto co najmniej 150 000,00 zł każda z usług. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wykazana przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów; wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich stanowi załącznik nr 5 do siwz Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwę firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik 1a do siwz W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1) Wadium należy wnieść w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Skrócony termin realizacji poszczególnych partii dostawy 10
Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnych partii dostawy 30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/01/2017, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Lista załączników:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Zał nr 1 - formularz oferty

3) Zał nr 1a - formularz cenowy

4) Zał nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

5) Zał nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich

6) Zał nr 4 - Wzór umowy

7) Zał nr 5 - przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego

8) Zał nr 6 - zdjęcia podglądowe

____________________________________________________________________________

Szczecin, dnia 11.01.2017 r.

MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług poligraficznych w 2017 rok dotyczących wydruków na papierze”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

1) Skreśla się dotychczasową treść załącznika nr 1a (formularz cenowy), o którym mowa w rozdziale V pkt 6 ppkt 7 siwz i zastępuje nową w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej modyfikacji.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.


1) Zał nr 1a - formularz cenowy

_____________________________________________________________________________

Szczecin, dnia 16.01.2017 r.

MODYFIKACJA I


Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług poligraficznych w 2017 rok dotyczących wydruków na papierze”.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:
1. zmian w niżej wymienionych pozycjach w Rozdziale XV pkt 1:
1) Plakaty B1 : z 140 szt. na 264 szt.
2) Plakaty 170x110: z 240 szt., 8 różnych projektów graficznych na 140 szt., w tym 7 różnych projektów graficznych
3) Ulotki DL 130g: z 102 500 szt. Maksymalnie 10 różnych projektów graficznych na ilość: 102 500 szt., w tym maksymalnie 20 różnych projektów graficznych.
4) Folder Tall Ship Races: -z ilość stron: 48 + 4 okładki na ilość stron: 48 stron + 4 strony okładki
5) Podręcznik A4 – dla Kapitanów: oprawa: zaszywana zeszytowa i zszywana zszywkami oczkowymi, Druk dwustronny kolorowy (4/4) Środek: papier kreda 115g/m2 na Oprawa: zaszywana zeszytowa i zszywana zszywkami oczkowymi. Środek: papier kreda 115g/m2, Druk dwustronny kolorowy (4/4).
6) Podręcznik A4 – dla Oficerów Łącznikowych: oprawa: zaszywana zeszytowa i zszywana zszywkami oczkowymi, Druk dwustronny kolorowy (4/4) Środek: papier kreda 115g/m2 na Oprawa: zaszywana zeszytowa i zszywana zszywkami oczkowymi. Środek: papier kreda 115g/m2, Druk dwustronny kolorowy (4/4)
7) Podręcznik A4 – dla załóg zamienia się na Podręcznik – dla załóg.
8) Kartki świąteczne z kopertą: wkładka: 140x290mm, papier 120/m2 w kolorze granatowym, zadruk srebrny. Koperta: w kolorze białym z papieru offsetowego 80g/m2, dopasowana do wielkości kartki świątecznej. na Wkładka: 140x290mm, składana do 140x145mm, papier 120g/m2 w kolorze granatowym, zadruk srebrny (1/0). Wykończenie okładki i wkładki: bigowanie i falcowanie. Koperta: w kolorze białym z papieru offsetowego 80g/m2, dopasowana do wielkości kartki świątecznej.
9) Mapa wydzieranka A3: z ilość szt.: 100.000 szt., 1 projekt graficzny na Ilość 100.000 kartek czyli 1.000 bloków po 100 kartek każdy, w tym 1 projekt graficzny.


2. W treści załącznika nr 1a (formularz cenowy), o którym mowa w rozdziale V pkt 6 ppkt 7 siwz i zamieszczonego jako załącznik do poprzedniej modyfikacji z dnia11.01.2017 r. :
1) W tabeli punkt 23. Podręcznik A4 – dla Kapitanów zmienia się Oprawa: zaszywana zeszytowa i zszywana zszywkami oczkowymi, Druk dwustronny kolorowy (4/4) Środek: papier kreda 115g/m2 na Oprawa: zaszywana zeszytowa i zszywana zszywkami oczkowymi. Środek: papier kreda 115g/m2, Druk dwustronny kolorowy (4/4).
2) W tabeli punkt 24. Podręcznik A4 – dla Oficerów Łącznikowych zmienia się Oprawa: zaszywana zeszytowa i zszywana zszywkami oczkowymi, Druk dwustronny kolorowy (4/4) Środek: papier kreda 115g/m2 na Oprawa: zaszywana zeszytowa i zszywana zszywkami oczkowymi. Środek: papier kreda 115g/m2, Druk dwustronny kolorowy (4/4)
3) w tabeli punkt 41. Mapa wydzieranka A3 zmienia się Ilość szt.: 100.000 szt., na Ilość 1.000 bloków.
4) Pod tabelą stanowiąca kalkulację do wyliczenia ceny dodajemy zdanie w brzmieniu: „Ilość projektów dla każdego zadania wymienionego w tabeli szczegółowo określona została w rozdziale XV (opis przedmiotu zamówienia) siwz.”


3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz termin i godzinę otwarcia ofert, oraz termin i wnoszenia wadium. Termin składania ofert i wnoszenia wadium - 23 stycznia 2017 r godz. 9.00 . Termin otwarcia ofert – 23 stycznia 2017 godzina 11.00.
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz.

_____________________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz
z odpowiedziami w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz):

1. W związku z przygotowaniem wyceny proszę o potwierdzenie ilości sztuk na każdy produkt, który posiada więcej niż jeden projekt graficzny. Dla przykładu : Plakaty A4, ilość 9000 szt., 9 różnych projektów graficznych. W tym przypadku dla nas jest nie jasne czy ma być 9000 szt. dla każdego projektu czy daną ilość podzielić na te 9 projektów? Bardzo proszę o zweryfikowanie wszystkich produktów posiadających więcej niż jeden projekt graficzny.
Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją


2. Dodatkowo, czy nasza drukarnia możne przygotować wycenę na wybrane produkty, które jesteśmy w stanie zrobić?

Odpowiedź: nie, zgodnie z rozdziałem I pkt 9 siwz oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Wg opisu, np. dla poz. 1 - plakaty A4, do wykonania jest 9.000 sztuk. Pytanie jest następujące: czy w ramach tychże 9.000 sztuk będzie do wykonania 9 projektów / zamówień, czy 9.000 sztuk plakatów będzie trzeba wykonać po 9 razy, czyli łącznie: 81.000 sztuk?
Jeśli pierwsza opcja jest właściwa, to w jaki sposób należy obliczyć wielkość jednego zamówienia?

Odpowiedz: Zgodnie z modyfikacją (dla poz. 1 – plakat A4 do wykonania jest 9000 szt. i analogicznie dla pozostałych pozycji).

4. Zgodnie z przedmiotem opisu zamówienia, Zamawiający jako materiał, ktory ma zostać zastosowany wskazał folie poliesterową smodestrukcyjną samoprzylepną czy dopuszczalne jest zastosowanie folii plombowej samoprzylepnej zamiast folii samodestrukcyjnej?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania folii plombowej samoprzylepnej.

5.Prosze o informację, czy Zamawiający ma zamiar zamówić 100.000 bl po 100 kartek formatu A3 czy jednak wkradł sie bład i Zamawiający ma zamiar zamówić 100.000 kartek A3 tj. 1.000 bl.?

Odpowiedz: Zgodnie z modyfikacją. Zamawiajaćy ma zamiar zamówic 100.000 kartek A3 tj 1.000 bloków po 100 kartek kazdy, w tym 1 projekt graficzny.

6. W związku z opublikowaniem pytań dot. przedmiotowego postępowania, proszę o wyraźne określenie czy nakłady podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i formularzu cenowym dot. wydruku jednego wydruku (mutacji), czy też ramach podanych nakładów mutacji będzie kilka (zgodnie z liczbą „różnych projektów graficznych” wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii z uwagi na jej cenotwórczy charakter.

Odpowiedz: Zgodnie z Modyfikacja I pkt. 2 ppk. 2 : Pod tabelą stanowiąca kalkulację do wyliczenia ceny dodajemy zdanie w brzmieniu: „Ilość projektów dla każdego zadania wymienionego w tabeli szczegółowo określona została w rozdziale XV (opis przedmiotu zamówienia) siwz.” ( Przykład : dla poz. 1 - Plakat A4 ilość szt. 9000 w tym 9 rożnych projektów graficznych)

_____________________________________________________________________________

Protokół otwarcia ofert.

1. Protokół - Nr sp. ZZ/2017/01

_____________________________________________________________________________

Zamawiający przypomina o obowiązku złozenia oświadczenia wynikajacego z art. 24 ust. 11 ustawy pzp.

1) wzór oświadczenia


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1)Informacja o wyborze.  Data publikacji 1.02.2017Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 01.02.2017
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 09.01.2017
Dokument oglądany razy: 9 106