bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano: Informacje o wyborze oferty.

Przebudowa oraz wymiana źródła ciepła z termomodernizacją budynku biurowego przy ulicy T.A. Wendy w Szczecinie.


Ogłoszenie nr 12052 - 2017 z dnia 2017-01-20 r.


Szczecin: „Przebudowa oraz wymiana źródła ciepła z termomodernizacją budynku biurowego przy ulicy T.A. Wendy w Szczecinie.”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
2. Gmina Miasto Szczecin, adres: Pl. Armii Krajowej 1 ,70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Żegluga Szczecińska Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 000145052, ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48914345561, e-mail zamowienia@zegluga.szn.pl, faks +48914342263.
Adres strony internetowej (URL): http://zegluga.szn.pl/bip/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://zegluga.szn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://zegluga.szn.pl/bip/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o., Ul. Jana z Kolna 7, 70-603 Szczecin,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa oraz wymiana źródła ciepła z termomodernizacją budynku biurowego przy ulicy T.A. Wendy w Szczecinie.”
Numer referencyjny: ZZ/2017/03
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku biurowym przy ulicy T.A. Wendy w Szczecinie, nr działka 12/10 obręb 1084 Łasztownia związane z realizacją: 1.1 przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Miasto Szczecin polegającego na termomodernizacji z wymianą źródła ciepła i systemu grzewczego oraz montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w oparciu o program KAWKA (termomodernizacja); 1.2 przedsięwzięcia inwestycyjnego Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o. polegającego na przebudowie i modernizacji istniejącego obiektu oraz zagospodarowaniu terenu (zakres pozostały) wraz z wykonaniem wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w zakresie rzeczowym ujętym w: a) dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowego” opracowanej przez Biuro Architektoniczne PROJEKTOWNIA, b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, c) SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45113000-1, 45113000-2, 45310000-3, 45331100-7, 45453000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 180

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł, W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zmawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: aa) dwie roboty budowlane w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (tj. roboty budowlane w obiekcie o kubaturze min. 2000m3) o wartości nie mniejszej niż 750 000,00 zł brutto każda oraz wykonał bb) dwie prace termomodernizacji budynku o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto każda. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek muszą spełniać wykonawcy łącznie, z tym że warunek określony w pkt bb) musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę walutę na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniej tabeli przed wszczęciem postepowania. b. dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie odpowiedzialnej za: - pełnienie funkcji kierownika budowy posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz w zakresie nadzoru (w funkcji kierownika budowy) lub inspektora nadzoru, - pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych lub inspektora nadzoru, - pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającej uprawienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych lub inspektora nadzoru. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Warunek zostanie także uznany za spełniony, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalizacjach wymaganych przez Zamawiającego i tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących doświadczenia dla danego stanowiska. W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i o dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
3) Oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom tj.; - opis materiałów i urządzeń równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie ( w przypadku, o którym mowa w Rozdz. XV pkt. 6).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwę firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy 15
Termin zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru 25

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy polegających na: 1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy: a) nastąpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, b) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, c) wystąpi konieczność wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, d) wystąpi konieczność wstrzymania robót przez Zamawiającego, wprowadzenia zmian w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczność usunięcia błędów w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień a będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, e) wystąpią dodatkowe, a niemożliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, roboty, które będą miały wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, f) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji umowy np. warunki gruntowo-wodne inne niż w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie niezinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów, czy elementów instalacji podziemnej lub wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, lub wprowadzenia badań archeologicznych itp. i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika robót, który potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego, g) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub wstrzymania robót przez Zamawiającego i będzie to miało istotny wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, h) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, i) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń i dokonywanie odbiorów. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika robót, który potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego, j) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i będą miały wpływ na termin wykonania umowy, k) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron a będą miały wpływ na termin wykonania umowy. 2) zmianie wynagrodzenia: a) z powodu zmiany stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę należnego wynagrodzenia, b) wynagrodzenie za zgodą Stron może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu jeżeli w toku wykonywania robót Strony uzgodniły: - zmianę sposobu przeprowadzenia robót lub użycie innych materiałów powodujących obniżenie lub zwiększenie wartości robót, - ograniczenie zakresu robót (roboty zaniechane) lub wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie zbędne lub niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy. Podstawą zmniejszenia lub zwiększenia wartości umowy stanowić będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Strony. W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego) z uwzględnieniem niżej wymienionych założeń: A) stawka roboczogodziny „R” - średnia dla województwa zachodniopomorskiego, B) koszty pośrednie „Kp” (R+S) - średnie dla województwa zachodniopomorskiego, C) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - średni dla województwa zachodniopomorskiego, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. D) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zmiana wynagrodzenia dokonana w sposób opisany powyżej obejmuje również wszelkie koszty ogólne i pośrednie, w tym zwłaszcza koszty utrzymania placu budowy, koszty kadrowe, koszty zarządu. 3) zmianie sposobu spełnienia świadczenia, jeżeli nastąpi: a) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestanie produkcji), d) konieczność zmiany zastosowanych materiałów w stosunku do treści oferty Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich równoważności. Zmiany będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu. 4) zmianie polegającej na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmieni wynagrodzenia umownego określonego w § 8, 5) zmianie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robót). Zmiana nastąpić może jedynie za zgodą Zamawiającego na osoby posiadające kwalifikacje odpowiadające kwalifikacjom określonym w siwz, 6) w przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 2. Podstawą wprowadzenia jakichkolwiek robót zamiennych, ograniczających zakres robót lub zmiana sposobu przeprowadzenia robót jest protokół konieczności zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 4. Postanowienia umowy, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie oznacza to jednak zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 5. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastąpi aneksem do umowy sporządzonym na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego. 6. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/02/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Lista załaczników:

1) SIWZ

2) Zał nr 1 - formularz oferty

3) Zał nr 2 - obraku podstaw do wykluczenia

4) Zał nr 3 - oswiadczenie_warunki

5) Załącznik nr 4a do SIWZ

6) Załącznik nr 4b do SIWZ

7) Zał nr 5 dokumentacja projektowa

8) Zał nr 6 - przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego

9) Zał nr 7 przedmiary


Informacja z zebrania wykonawców. Data publikacji 27.01.2017Szczecin, dnia 1.02.2017 r.

MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Przebudowa oraz wymiana źródła ciepła z termomodernizacją budynku biurowego przy ulicy T.A. Wendy w Szczecinie.”
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:


1) W dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ uszkodzony plik o nazwie Opis PB ul.Wendy - dz. nr 12_10.pages zastępuje nowym stanowiącym załącznik do niniejszej modyfikacji.
Przesuwa się termin składania i otwierania ofert oraz termin wnoszenia wadium do dnia 8.02.2017r.
Ilekroć w SIWZ występuje data 6.02.2017 zastępuje się ją datą 8.02.2017. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

1) Opis PB ul.Wendy - dz. nr 12_10


Pytania i odpowiedzi.

Pytanie: W materiałach przetargowych zamieszczonych na waszej stronie istnieje folder spakowany (zip) pod nazwą dokumentacja projektowa po jego otwarciu i wejściu w folder o nazwie Instalacje sanitarne a następnie w PW instalacje zewnętrzne plik pdf po jego otwarciu nic nie znajdujemy. Czy Zamawiający zapomniał dołączyć załączniki?
Odpowiedz: Zgodnie ze Specyfikacja.


Pytanie : W §2 ust. 6 umowy, załączony wzór na stronie internetowej Zamawiającego, jest zapis dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę kadry kierowniczej wyznaczonej do realizacji przedmiotowego zamówienia. Na dzień dzisiejszy wiele podmiotów gospodarczych, szczególnie małych i średnich firm, nie zatrudnia kierowników budowy lub robót na etatach, lecz korzysta z usług osób, które prowadzą samodzielną działalność gospodarczą. W związku z powyższym Oferent korzystać będzie z zasobów podmiotów trzecich. W świetle takich faktów zapis § 2 ust. 6 o treści ,,Zamawiający aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę kadrę kierowniczą tj. kierownika budowy oraz kierowników robót w sytuacji, gdy wykonywanie przez nich czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), oraz następny ustęp są sprzeczne z zapisem rozdziału V pkt 4 SIWZ oraz art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wnosimy o wyłączenia w/w zapisów ze wzoru umowy.
Odpowiedz : Zgodnie z Specyfikacja. Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy.


Szczecin 3.02.2017


Modyfikacja 1


Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Przebudowa oraz wymiana źródła ciepła z termomodernizacją budynku biurowego przy ulicy T.A. Wendy w Szczecinie.”
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:


1) Zamawiający doprecyzowuje opis okien zewnętrznych i wewnętrznych aluminiowych, antywłamaniowych, szyb bezpiecznych wskazanych w projekcie:
a) W pom. 1.03 ( serwerownia) okna odporności antywłamaniowej klasa 4, szyby P4
b) W pom. Pozostałych piwnicy i na parterze okna odporności antywłamaniowej klasa 3, szyby P2
c) Na piętrach okna odporności antywłamaniowej klasa 1, szyby O2


2) Zamawiający doprecyzowuje opis stolarki drzwi wskazanych w projekcie:
a) W piwnicy drzwi wewnętrzne DP1 i DP2 – EI30 aluminiowe , Drzwi DW z pom 1.08 do pom 1.01 wodoszczelne typu okrętowego, ocieplone, pozostałe w pom. 1.05 i 1.06 ( pom. Sanitarne) drewniane wygłuszone akustycznie 32 dB
b) Na parterze i piętrach wszystkie drzwi aluminiowe z wyłączeniem drzwi w pom. 1.0.5 i 1.06, 10.7(pom. sanitarne ) drzwi drewniane wygłuszone akustycznie 32 dB
c) Wszystkie drzwi do pomieszczeń biurowych należy wygłuszyć akustycznie 32dB


3) Zamawiający doprecyzowuje opis świetlika tunelowego i okien połaciowych wskazanych w projekcie:
a) Świetlik rurowy giętką rurą światłonośną fi 550 mm
b) Okna połaciowe otwierane na dole, trzyszybowe drewniane, w łazienkach pokryte poliuretanem.


4) Zamawiający doprecyzowuje opis parapetów wewnętrznych systemowych wskazanych w projekcie:
a) Parapety z konglomeratu w kolorze ślusarki okien- białe


5) Zamawiający doprecyzowuje opis okien i drzwi aluminiowych lakierowanych ( malowanych ) proszkowo lakierami poliestrowymi wskazanych w projekcie:
a) Okna obustronne białe RAL 9003
b) Drzwi parteru DZ1 i DZ2 z zewnątrz w kolorze brunatno szarym RAL 7006, wewnątrz szare RAL 7030


6) Zamawiający doprecyzowuje opis wiaty śmietnikowej i osłony rowerowej oraz załącza zdjęcie poglądowe.
a) Osłona śmietnikowa 3.0m x 3.0m i osłona rowerowa 3.0m x 6.0 m w konstrukcji stalowej, zadaszone , zamykane , z paneli w konstrukcji stalowej z wypełnieniem z listew drewnianych
b) Załącznik – Zdjęcie podglądowe


7) Zamawiający doprecyzowuje opis balustrad schodowych wskazanych w projekcie:
a) Balustrady należy poddać jedynie renowacji i uzupełnić ubytki
b) Poręcze do piwnic – proste drewniane jak istniejące


8) We wzorach umów stanowiących załączniki 4a i 4b skreśla się dotychczasowa treść §11. Pkt 2 i zastępuje nowa w brzmieniu:
„2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności opóźnienia w wykonaniu umowy, kar umownych, rękojmi i gwarancji na wykonane roboty oraz roszczeń wysuwanych w stosunku do Zamawiającego przez osoby trzecie, a będących wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.”


9) Zamawiający doprecyzowuje wygląd daszków całoszklanych, załącza do niniejszej modyfikacji ich rzuty:
a) Rzut 1
b) Rzut 2
c) Rzut 3
d) Rzut 4
e) Rzut 5
f) Rzut 6
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.


Pytania i odpowiedzi cz. 2

1. Pozycja 93 kosztorysu termomodernizacja budynku - Docieplenie stropu nad piwnicą metodą natryskową gr. 5 cm, Proszę o bardziej szczegółowy opis które to stropy i jaki rodzaj materiału.
Odpowiedz : Zgodnie z Specyfikacją Rozdział XV pkt. 12. W przedmiotowym temacie należy oprzeć się na dokumentacji projektowej.

2. W STWIOR dział SST 1,0,8 dotyczący stolarki otworowej podano - okna zewnętrzne i wewnętrzne aluminiowe, antywłamaniowe, szyby bezpieczne,. Czy wszystkie okna, mają być antywłamaniowe i w jakiej klasie antywłamaniowej, jaki rodzaj szkła bezpiecznego?
Odpowiedz : Zgodnie z Modyfikacja 1 pkt. 1


3. W STWIOR dział SST 1,0,8 dotyczący stolarki podano - drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe z otworami wentylacyjnymi, w ościeżnicach drewnianych. Natomiast w zestawieniu stolarki drzwiowej występują drzwi wewnętrzne aluminiowe jak i EI30. Proszę o dokładne określenie według czego należy przyjąć stolarkę do wyceny STWIOR czy zestawienia, jak i bardzie szczegółowy opis stolarki w zestawieniu.
Odpowiedz : Zgodnie z Modyfikacja 1 pkt. 2

4. Proszę o bardziej szczegółowy opis odnośnie świetlika tunelowego jak i okien połaciowych,
Odpowiedz : Zgodnie z Modyfikacja 1 pkt. 3

5. W kosztorysie w pozycjach dotyczących pokrycia dachu występuje dachówka esówka . Natomiast W STWIOR dział pokrycia dachowe jest mowa o dachówce zakładkowej cementowej jak mi esówce jaka dachówkę przyjąć do wyceny?
Odpowiedz: Zgodnie z Specyfikacją Rozdział XV pkt. 12. W przedmiotowym temacie należy oprzeć się na dokumentacji projektowej. Proszę przyjąć dachówkę esówkę.

6. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o daszki całoszklanne zgodnie z poz. 141 kosztorysu pozostałe roboty budowlane.
Odpowiedz: Zgodnie z Modyfikacja 1 pkt 9.

7. W STWIOR SST-1,0,19 jest mowa o ogrodzeniu panelowym . Natomiast nie jest ono ujęte w żadnym kosztorysie budowlanym Czy należy to ogrodzenie przyjąć do wyceny, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji o dokładny opis tego ogrodzenia i szczegółowe i podanie ilości tego ogrodzenia.

Odpowiedz: W dokumentacji projektowej nie ma mowy o ogrodzeniu panelowym. Wobec powyższego nie należy go brać do wyceny. Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia wiaty śmietnikowej i osłony rowerowej. Rysunek poglądowy załączony do Modyfikacji 1

8. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę grzejników VNH Cosmo na grzejniki innego producenta?
Odpowiedz: Zgodnie z Specyfikacja Rozdział XV pkt 6.


9. Prosimy o sprecyzowanie i załączenie przedmiarów zakresu prac związanych z wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych. W załączonych materiałach występują rozbieżności (przedmiar dotyczy kanalizacji a załączony projekt budowlany (projektów wykonawczych brak) przyłącza wodociągowego.
Odpowiedz: Zgodnie z Specyfikacją Rozdział XV pkt. 12. W przedmiotowym temacie należy oprzeć się na dokumentacji projektowej.


10. Będąc w dniu 26.01.2017 r na wizji lokalnej stwierdzono brak przyłącza gazowego. Materiały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (patrz projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych) mowa jest o podłączeniu do skrzynki gazowej wg oddzielnego opracowania. W świetle powyższego faktu prosimy o odpowiedź. Czy oferent ma wykonać tylko wewnętrzną instalację gazowa od ściany zewnętrznej do pieca gazowego?
Odpowiedz: Zgodnie dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 5


11. W projektach wykonawczych, załączonych na stronie Zamawiającego, branży sanitarnej brak jest rozwinięć instalacji wod-kan i c.o.
Odpowiedz: Zgodnie z Specyfikacją.


12. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki balustrad schodowych z opisem materiału z jakiego mają być wykonane?
Odpowiedz: Zgodnie z Modyfikacja 1 pkt. 7


13. W STWIOR SST 1,0,8 podaje się;
- parapety wewnętrzne systemowe – systemowe, proszę określić -konglomerat , postforming, czy drewno jeśli tak to jaki rodzaj
Odpowiedz : Zgodnie z Modyfikacja 1 pkt. 4
- Okna i drzwi aluminiowe lakierowane (malowane) proszkowo lakierami poliestrowymi - malowanie obustronne na jeden kolor czy od zewnątrz inny a od środka inny jeżeli tak to jakie kolory
Odpowiedz : Zgodnie z Modyfikacja 1 pkt. 5
- jaki kolory dla stolarki drewnianej
Odpowiedz : Zgodnie z Modyfikacja 1 pkt. 5
- Stosując szyby ciepłochronne (niskoemisyjne - czy w każdej stolarce ( wewnętrzna i zewnętrzna)
Odpowiedz: Szyby niskoemisyjne tylko w ślusarce zewnętrznej.
- Okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej mają wskaźnik Rw = 35 dB. Jeżeli hałas jest szczególnie uciążliwy - okna o jeszcze wyższej izolacyjności akustycznej: Rw od 42 do 51 dB. - do których okien zastosować ten zapis i jaki współczynnik RW przyjąć?
Odpowiedz : Proszę przyjąć izolacyjność akustyczną Rw = 35dB
- okna zewnętrzne i wewnętrzne aluminiowe, antywłamaniowe, szyby bezpieczne - jaka klasa antywłamaniowa i czy dotyczy całej stolarki aluminiowej W związku z tym proszę o ponowne uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki z dokładnym opisem poszczególnych okien i drzwi.
Odpowiedz : Zgodnie z Modyfikacja 1 pkt. 1


14. Bramy garażowe wykonać, lub zamówić zgodnie z dokumentacja projektową oraz pomiarami na miejscu. Należy uwzględnić wymiary, rodzaj oraz funkcje istniejących elementów konstrukcyjnych - nie ma w zestawieniu
Odpowiedz : Bram garażowych nie ma w projekcie.


15. W kosztorysie termomodernizacja budynku poz 189 jest mowa o wstawieniu nowych cegieł proszę podać parametry dla cegły- zwykła klinkierowa czy "gotycka"?
Odpowiedz: Zgodnie z Specyfikacją Rozdział XV pkt. 12. W przedmiotowym temacie należy oprzeć się na dokumentacji projektowej. Proszę przyjąć cegły klinkierowe najbardziej zbliżone do istniejących.


16. Z uwagi na to że okres oczekiwanie na wycenę stolarki antywłamaniowej jest dosyć długi a na podstawie obecnego zestawienia nie ma możliwości prawidłowej wycen wnioskuję o wydłużenie terminu składania ofert.
Odpowiedz: Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.


17. Zamawiający wprowadził zapis w umowie dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy ust 11 pkt 2 zabezpieczenie ma służyć pokryciu roszczeń osób trzecich Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie honorują takiego przypadku. Czy zamawiający zgodzi się usunąć ten zapis z umowy?
Odpowiedz : Zgodnie z Modyfikacja 1 pkt. 8


18. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki balustrad schodowych z opisem materiału z jakiego mają być wykonane
Odpowiedz : Zgodnie z Modyfikacja 1 pkt. 7


Protokół otwarcia ofert.

1. Protokół - Nr sp. ZZ/2017/03


Zamawiający przypomina o obowiązku złozenia oświadczenia wynikajacego z art. 24 ust. 11 ustawy pzp.

1) wzór oświadczeniaOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 08.02.2017
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 20.01.2017
Dokument oglądany razy: 4 470