bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano informacje o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na USŁUGI SPOŁECZNE w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy PZP

  Szczecin, dnia 31.01.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na USŁUGI SPOŁECZNE :
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:


Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co najmniej trzygwiazdkową w ramach zadania Tall Ships Races 2017”

Nr sprawy: 17/ZZ/06/LN


1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
Ul. Jana z Kolna 7
70-603 Szczecin
NIP 851-020-72-24
http://zegluga.szn.pl/bip/


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co najmniej trzygwiazdkową w ramach zadania Tall Ships Races 2017”
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie w hotelach realizowane w ramach zadania „Tall Ships Races 2017” w okresie 01.08.2017 r.-13.08.2017 r.
b) Wspólny słownik zamówień (CPV ) : 55110000-4, 55000000-0, 55130000-0
c) Zakres zamówienia obejmuje:
Świadczenia usług hotelarskich w hotelu posiadającym kategorię co najmniej 3-gwiazdkową (w rozumieniu przepisów par. 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie).
1) Całkowita liczba noclegów :
- 30 pokoi dwuosobowych ze śniadaniem, w dniach 01.08 - 08.08 (7 nocy)
- 20 pokoi jednoosobowych ze śniadaniem, w dniach 03.08 - 09.08 (6 nocy)
- 40 pokoi jednoosobowych ze śniadaniem, w dniach 04.08 - 08.08 (4 noce)
- 10 pokoi dwuosobowych ze śniadaniem, w dniach 04.08 - 08.08 (4 noce)


Śniadanie :
podane w miejscu zakwaterowania, w hotelowej sali restauracyjnej w formie stołu szwedzkiego z szeroką gamą produktów spożywczych do wyboru na zimno i gorąco (pieczywo, nabiał, wędliny, świeże warzywa i owoce, napoje zimne i gorące).
Wykonawca zapewni w hotelu w dniach od 01.08.2017 r. do 08.08.2017 r. obiady i kolacje dla 20 osób.
1) Obiad składający się z minimum:
- Danie I
Zupa o gramaturze nie mniejszej niż 300g (dopuszcza się zupę z dodatkiem np. krokieta).
- Danie II
Najmniej 150g mięsa, drobiu lub ryby oraz co najmniej 100g dodatków np. ziemniaki, frytki, ryż, kasza, kluski, makaron, knedliki oraz co najmniej 75g surówki.
Kompot lub inny napój chłodzący w postaci wody mineralnej 0,5l i 0,25l soku lub nektaru.
Zagwarantowanie dla osób o innych preferencjach kulinarnych niż tradycyjne (np. wegetarianie) ciepłego posiłku o gramaturze równoważnej posiłkowi mięsnemu.
2) Kolacja w formie bufetu szwedzkiego lub serwowana, składająca się z minimum:
- ciepłych dań, min. 2 rodzaje np.: krokiety z kapustą lub mięsem i barszczem czerwonym, kiełbasa na gorąco)
- zimnych przekąsek, min. 5 rodzajów, np. półmisek wędlin, serów lub tym podobne, jajka w różnej postaci (nie więcej niż w dwóch postaciach), sałatki (nie więcej niż dwa rodzaje), ryby i mięso w różnej formie)
- napoi ciepłych (kawa, herbata)
- napoi zimnych (woda mineralna, sok)
- dodatków: pieczywa białego i pełnoziarnistego, konfitury lub miodu, masła, warzyw świeżych (pomidor, ogórek, papryka).

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia od 1.08.2017 r. do 09.08.2017 r.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

CENA – 100 % - liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty ocenianej

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o. ul. Jana z Kola 7, 70-603 Szczecin, do dnia 9 lutego 2017r., do godz. 9:00.
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Lista załaczników:

1) Specyfikacja

2) Zał nr 1 do spec - formularz oferty

3) Zał nr 2 do spec- o braku podstaw do wykluczenia

4) Zał nr 3 do spec- Wzór umowy


Dodano :

Data 09.02.2017 godz. 12.41

1) Informacja z otwarcia ofertOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 09.02.2017
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 31.01.2017
Dokument oglądany razy: 2 587