bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o sprzedaży udziałów

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

Żegluga Szczecińska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292505
NIP 851 020 72 24, kapitał zakładowy w wysokości 3.700.000,00 zł

zaprasza do składania ofert na nabycie 4408 (słownie: czterech tysięcy czterystu ośmiu) udziałów Port – Żegluga Szczecińska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Jana z Kolna 7, 71 -603 Szczecin, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000255562.

Łączna wartość nominalna udziałów przeznaczonych do zbycia wynosi 4.408.000,00 zł (cztery miliony czterysta osiem tysięcy zł), co stanowi 96,94 % udziału w strukturze kapitału zakładowego i daje 96,94 % ogólnej liczby głosów.

Cena minimalna za wszystkie 4408 zbywanych udziałów wynosi 5.620.200,00 zł, co daje kwotę 1.275,00 zł za jeden udział.

Z wyceną wartości udziałów można zapoznać się w siedzibie Spółki w godz. 9:00 – 14:00

O wyborze oferty decydować będą: cena za nabywane udziały, zaproponowany pakiet inwestycyjny (plan rozwoju spółki, planowane inwestycje) i gwarantowane zasady zatrudnienia pracowników spółki obejmujące okres zatrudnienia oraz warunki pracy i płacy.

Pisemne oferty zakupu prosimy przesyłać w terminie przedłużonym do 15 marca 2017 r. w kopercie z dopiskiem „Port – Żegluga sp. z o.o. – oferta nabycia udziałów” pod adres:
Żegluga Szczecińska sp. z o.o.
ul. Jana z Kolna 7, 71 -603 Szczecin
lub złożyć w sekretariacie Żegluga Szczecińska sp. z o.o.

Żegluga Szczecińska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert.

Oferta zakupu powinna zawierać:
1) liczbę udziałów, jaką oferent zamierza zakupić,
2) proponowaną cenę za jeden udział,
3) zaproponowany pakiet inwestycyjny (plan rozwoju spółki, planowane inwestycje),
4) gwarantowane zasady zatrudnienia pracowników spółki obejmujące okres zatrudnienia oraz warunki pracy i płacy,
5) oświadczenie oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zapłatę ceny za udziały,
6) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
7) wyciąg z KRS/CEIDG,
8) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płaceniu podatków, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert,
9) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Żegluga Szczecińska sp. z o.o. informuje, że zgodnie z umową spółki Port – Żegluga Szczecińska sp. z o.o. wspólnikom spółki przysługuje prawo pierwokupu udziałów na następujących warunkach:
1. W przypadku sprzedaży udziałów przez jednego ze wspólników, pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa kupna tych udziałów (prawo pierwokupu).
2. Udziały mogą być sprzedane osobie niebędącej wspólnikiem tylko pod warunkiem, iż uprawnieni do pierwokupu wspólnicy nie wykonają swojego prawa.
3. Wspólnik sprzedający udziały jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić wspólników niebędących kupującymi o treści umowy sprzedaży udziałów. Prawo pierwokupu wspólnicy ci mogą wykonać w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży, a do jego wykonywania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu.
4. Wspólnicy wykonujący prawo pierwokupu nabywają wszystkie sprzedawane udziały proporcjonalnie do liczby wcześniej posiadanych przez nich udziałów w spółce. W przypadku nieskorzystania przez jednego z uprawnionych wspólników z prawa pierwokupu, przypadające mu udziały mogą zostać nabyte przez pozostałych wspólników.
5. W przypadku zbycia udziałów przez jednego ze wspólników, w drodze innej czynności prawnej niż umowa sprzedaży, pozostali wspólnicy mogą, na podstawie złożonego wspólnikowi zbywającemu udziały oświadczenia, nabyć zbywane udziały za zapłatą ich równowartości pieniężnej. Jeżeli równowartość pieniężna nie wynika z treści czynności prawnej, przyjmuje się wartość bilansową udziałów (wartość przypadających na zbywane udziały aktywów netto spółki) z ostatniego bilansu rocznego. Przepisy ust. 2-4 stosuje się w tym przypadku odpowiednio.
6. Wspólnikom nie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku zbycia udziałów przez wspólników na rzecz spółki (jako udziały własne).

Żegluga Szczecińska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny.


Szczecin, dnia 03 kwietnia 2017r

.

Żegluga Szczecińska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292505
NIP 851 020 72 24, kapitał zakładowy w wysokości 3.700.000,00 zł

ogłasza, że postępowanie w sprawie zbycia 4408 udziałów Port – Żegluga Szczecińska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Jana z Kolna 7, 71 -603 Szczecin, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000255562 pozostawia się bez dokonania wyboru oferty.

Uzasadnienie
W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, której cena była niższa niż cena wywoławcza wskazana w ogłoszeniu o naborze ofert.Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 13.04.2017
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 03.04.2017
Dokument oglądany razy: 5 287