bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ochrona imprez wraz z wydarzeniami towarzyszącymi w ramach zadania The Tall Ships Races 2017 i Pyromagic 2017

Nr sprawy: 17/ZZ/14/LN

Szczecin, dnia 08.05.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:

„Ochrona imprez wraz z wydarzeniami towarzyszącymi w ramach zadania
The Tall Ships Races 2017 i Pyromagic 2017”

1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
Ul. Jana z Kolna 7
70-603 Szczecin
NIP 851-020-72-24


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Ochrona imprez wraz z wydarzeniami towarzyszącymi w ramach zadania The Tall Ships Races 2017 i Pyromagic 2017”
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę ochrony imprez wraz z wydarzeniami towarzyszącymi:
a) Finał Regat The Tall Ships Races 2017, odbywający się w dniach 5-8 sierpnia 2017 r.
b) Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni PYROMAGIC 2017 i Szczecin Music Live 2017, odbywający się w dniach 10-11 sierpnia 2017 r.
c) „Koncert Andrea Bocelli” – koncert dla 3.000 widzów w dniu 5 sierpnia 2017 r.,
d) „Koncert TV” – koncert dla 15.000 widzów w dniu 6 sierpnia 2017 r.
e) „Koncert TV” – koncert dla 15.000 widzów w dniu 7 sierpnia 2017 r.
f) „Dyskoteka dla załóg Regat TTSR 2017” – dyskoteka dla 2.000 uczestników w dniu 5 sierpnia 2017 r.
g) „Pyromagic 2017 i Szczecin Music Live 2017” – pokazy i koncert dla 15.000 widzów odbywający się w dniu 10 sierpnia 2017 r.
h) „Pyromagic 2017 i Szczecin Music Live 2017” – pokazy i koncert dla 15.000 widzów odbywający się w dniu 11 sierpnia 2017 r.
Usługi zapewnienia ochrony obejmują czas przygotowań i realizacji wymienionych imprez oraz imprez towarzyszących i będą realizowane na podstawie „Wstępnego harmonogramu ochrony”. Łączna szacowana liczba roboczogodzin wynosi 42 177

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia od 24.07.2017 r. do 20.08.2017 r.


4. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA – 100 % - liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty ocenianej

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Żeglugi Szczecińskiej ul. Jana z Kola 7, 70-603 Szczecin, w terminie do 16 maja 2017r., godz. 10:00
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Lista załaczników :

1. Specyfikacja

2. Zał nr 1 do spec - formularz oferty

3. Zał nr 2 do spec - oswiadczenie o wykl

4. Zał nr 3 do spec - warunki udziału

5. Zał nr 4 do spec - wykaz

6. Zał nr 5 do spec – wzór umowy

7. Zał nr 6 do spec – Plan sytuacyjny

8. Zał nr 7 do spec – Wstępny harmonogram ochrony

Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 08.05.2017
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 08.05.2017
Dokument oglądany razy: 6 828