bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano informacje z otwarcia ofert.

Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co najmniej czterogwiazdkową w ramach zadania The Tall Ships Races 2017 cz.2

Nr sprawy: 17/ZZ/17/LN

Szczecin, dnia 12.05.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:
„Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co najmniej czterogwiazdkową w ramach zadania The Tall Ships Races 2017 cz.2”

1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
Ul. Jana z Kolna 7
70-603 Szczecin
NIP 851-020-72-24
http://zegluga.szn.pl/bip/
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co najmniej czterogwiazdkową w ramach zadania The Tall Ships Races 2017 cz.2”
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie w hotelach realizowane w ramach zadania „The Tall Ships Races 2017” w okresie 05.08.2017 r.-08.08.2017 r.
b) Wspólny słownik zamówień (CPV ) : 55110000-4, 55000000-0, 55130000-0
c) Zakres zamówienia obejmuje:
Świadczenia usług hotelarskich w hotelu posiadającym kategorię co najmniej 4-gwiazdkową (w rozumieniu przepisów par. 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie).
1) Całkowita liczba noclegów :

- 35 pokoi dwuosobowych ze śniadaniem w dniach 05.08 - 08.08 (3 noce)
Śniadanie :
podane w miejscu zakwaterowania, w hotelowej sali restauracyjnej w formie stołu szwedzkiego z szeroką gamą produktów spożywczych do wyboru na zimno i gorąco (pieczywo, nabiał, wędliny, świeże warzywa i owoce, napoje zimne i gorące).
Dodatkowe wymogi:
a)odległość od terenu imprezy The Tall Ships Races (Fontanna - Wały Chrobrego, Szczecin): do 1,5 km (mierzone na podstawie mapy umieszczonej na stronie https://maps.google.pl, wariant komunikacji: pieszo),
b) darmowy dostęp do Internetu,
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia od 05.08.2017 do 08.08.2017 r.
4. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA – 100 % - liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty ocenianej
2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o. ul. Jana z Kola 7, 70-603 Szczecin, do dnia 22 maja 2017r., do godz. 13:00.
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Lista załaczników:

1) Specyfikacja
2) Zał nr 1 do spec - formularz oferty
3) Zał nr 2 do spec- obraku podstaw do wykluczenia
4) Zał nr 3 do spec - Wzór umowy


Szczecin 18.05.2017

Modyfikacja


Specyfikacji w postępowaniu pn.: „Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co najmniej czterogwiazdkową w ramach zadania The Tall Ships Races 2017 cz.2.” 17/ZZ/17/LN
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji w następujący sposób:


1) We wzorze umowy stanowiący załącznik 3 skreśla się dotychczasowa treść §2. Pkt 4,5,6 i zastępuje nowymi w brzmieniu:
§2 pkt „4. W przypadku anulacji rezerwacji w terminie pomiędzy 1.06.2017 a 16.06.2017 Żegluga obciążona zostanie kwotą w wysokości: 50% wartości zamówionych pokojonocy, które zostały anulowane (cena x ilość nocy x ilość pokoi).”
§2 pkt „5. W przypadku anulacji rezerwacji w terminie pomiędzy 17.06.2017 a 12.07.2017 Żegluga obciążona zostanie kwotą w wysokości 70% wartości zamówionych pokojonocy, które zostały anulowane (cena x ilość nocy x ilość pokoi).”
§2 pkt „6. W przypadku anulacji rezerwacji po 13.07.2017 Żegluga obciążona zostanie kwotą w wysokości 100% wartości zamówionych pokojonocy, które zostały anulowane (cena x ilość nocy x ilość pokoi).”


2) We wzorze umowy stanowiący załącznik 3 skreśla się dotychczasowa treść §3. Pkt 4 i zastępuje nowym w brzmieniu:
§3 pkt „4. Doba hotelowa nie powinna: zaczynać się później niż o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończyć się wcześniej niż o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu. W razie przyjazdów przed godziną 15:00 udostępnienie zarezerwowanych pokoi hotelowych uzależnione będzie od dostępności wolnych pokoi w Hotelu w dniu planowanego przyjazdu. Przedłużenie pobytu do godziny 18:00 w dniu wyjazdu jest możliwe pod warunkiem dostępności wolnych pokoi w Hotelu. Jeśli zajdzie potrzeba późniejszego wymeldowania, niż do godziny 18:00 w dniu wyjazdu, będzie to możliwe w przypadku wolnych pokoi w danym Hotelu i po uprzednim pisemnym potwierdzeniu z działem rezerwacji danego Hotelu, na zasadach i warunkach określonych przez Hotel.”Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 18.05.2017
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 12.05.2017
Dokument oglądany razy: 2 042