bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

„Usługa cateringowa Strefy VIP podczas imprezy The Tall Ships Races”

Nr sprawy: 17/ZZ/23/LN

Szczecin, dnia 13.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:
„Usługa cateringowa Strefy VIP podczas imprezy The Tall Ships Races,”


1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
Ul. Jana z Kolna 7
71-603 Szczecin
NIP 851-020-72-24
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:„Usługa cateringowa Strefy VIP podczas imprezy The Tall Ships Races,”
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55521200-0 Usługi dowożenia posiłków
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55511000-5 Usługi bufetowe kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i obsługa cateringowa Strefy VIP podczas imprezy The Tall Ships Races, która odbędzie się w Szczecinie, w dniach 05-08.08.2017 roku, według poniższych założeń.

Założenia do menu:
Data: 05.08.2017 r. (sobota)
06.08.2017 r. (niedziela)
07.08.2017 r. (poniedziałek)

Sesja I - Godzina: 12:00 – 14:00. Obsługa kelnerska – min. 4 osób:
Przekąski:
Ciasteczka bankietowe – 300 porcji/50g
Owoce – 6 rodzajów, 300 porcji

Sesja II - Godzina: 14:00 – 15:00. Obsługa kelnerska – min. 6 osób, obsługa kucharska min. 2 osoby
Zupy krem serwowane z kociołków w formie stołu szwedzkiego:
400 porcji po 200 ml

Przekąski zimne serwowane na paterach w formie stołu szwedzkiego:
300 porcji po 120 g

Sesja III - Godzina: 20:00 – 22:00. Obsługa kelnerska – min. 6 osób, obsługa kucharska min. 2 osoby
Przekąski ciepłe serwowane z podgrzewaczy w formie stołu szwedzkiego:
300 porcji po 120 g

Przekąski zimne serwowane na paterach w formie stołu szwedzkiego:
300 porcji po 120 g


Data:08.08.2017 r. (wtorek)

Godzina: 20:00 – 01:00. Obsługa kelnerska – min. 4 osób, obsługa kucharska min. 2 osoby

Przekąski ciepłe serwowane z podgrzewaczy w formie stołu szwedzkiego:
200 porcji po 120 g
150 porcji zupy krem po 200 ml


Przekąski zimne serwowane na paterach w formie stołu szwedzkiego:
150 porcji po 120 g

Napoje i drobne przekąski serwowane bez ograniczeń w godzinach otwarcia strefy VIP tzn. 12.00-01.00 (sobota, niedziela, poniedziałek), 20.00-01.00 (wtorek)
- woda mineralna
- soki – dwa rodzaje
- kawa w termosie z dodatkami (mleko, cukier biały i brązowy)- bez ograniczeń
-herbata czarna, smakowa w saszetkach z dodatkami (cytryna, cukier biały i brązowy)
- piwo beczkowe Tyskie– bez ograniczeń (dostarcza zamawiający),
- wino (dostarcza zamawiający)
- różnorodne drobne przekąski np: Paluszki / Precelki / Orzeszki / Ciasteczka Bankietowe itp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w specyfikacji.


3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia 05 sierpnia 2017r. do dnia 08 sierpnia 2017r.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

1) Cena – 50%,

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):


najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 50 pkt
cena ofertowa w ofercie ocenianej

2) Kryterium wygląd przekąski ciepłej – 20%

Komisja dokona oceny na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę zdjęć 10 różnych propozycji przekąsek ciepłych. Komisja przy ocenie będzie się kierowała wrażeniem estetycznym prezentacji, w szczególności takich elementów jak: kompozycja ułożenia, estetyka ułożenia, walory wizualne.

Wykonawca dołączy do oferty zdjęcie w wersji drukowanej o wymiarach min. 10 cm x 15 cm lub elektronicznej (w formacie jpg. lub pdf, na nośniku). Dołączone do oferty zdjęcia muszą oddawać wygląd rzeczywisty, nie mogą być poddane żadnej obróbce cyfrowej.
Każdy z 4 członków komisji będzie miał do dyspozycji 5 pkt. i przydzieli od 0 do 5 pkt. Wykonawcy, który spełnił powyższe wytyczne.

Jeżeli w przedmiotowym kryterium Wykonawca nie osiągnie minimum 10 pkt oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

3) Kryterium wygląd przekąski zimnej – 20%

Komisja dokona oceny na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę zdjęć 15 różnych propozycji przekąsek zimnych. Komisja przy ocenie będzie się kierowała wrażeniem estetycznym prezentacji, w szczególności takich elementów jak: kompozycja ułożenia, estetyka ułożenia, walory wizualne.

Wykonawca dołączy do oferty zdjęcie w wersji drukowanej o wymiarach min. 10 cm x 15 cm lub elektronicznej (w formacie jpg. lub pdf, na nośniku). Dołączone do oferty zdjęcia muszą oddawać wygląd rzeczywisty, nie mogą być poddane żadnej obróbce cyfrowej.
Każdy z 4 członków komisji będzie miał do dyspozycji 5 pkt. i przydzieli od 0 do 5 pkt. Wykonawcy, który spełnił powyższe wytyczne.

Jeżeli w przedmiotowym kryterium Wykonawca nie osiągnie minimum 10 pkt oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.


4) Kryterium estetyka wyglądu ubioru kelnera – 10 %

Komisja dokona oceny na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę zdjęć przedstawiających kelnera lub kelnerkę w stroju służbowym. Komisja przy ocenie będzie się kierowała wrażeniem estetycznym stroju, w szczególności weźmie pod uwagę: elegancki i schludny wygląd ubioru, użycie w elementach ubioru dodatków typu muszka, apaszka, zapaska w kolorze Floating Garden (niebieski, granatowy, zielony).

Wykonawca dołączy do oferty zdjęcie w wersji drukowanej o wymiarach min. 10cm x15 cm lub elektronicznej (w formacie jpg lub pdf, na nośniku). Dołączone do oferty zdjęcia muszą oddawać wygląd rzeczywisty, nie mogą być poddane żadnej obróbce cyfrowej.
Każdy z 4 członków komisji będzie miał do dyspozycji 2,5 pkt. i przydzieli od 0 do 2,5 pkt za elegancji i schludny wygląd ubioru.

Jeżeli w przedmiotowym kryterium Wykonawca nie osiągnie minimum 5 pkt oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.


5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Żeglugi Szczecińskiej ul. Jana z Kola 7, 71-603 Szczecin, w terminie do dnia 21 lipca 2017 do godz. 9:00
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub dwie części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia.
2) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Załączniki:
1) Specyfikacja – Strefa VIP
2) Zał nr 1 do spec - formularz oferty
3) Zal nr 2 do spec – oświadczenie _wykluczenie_ wykonawcy
4) Zal nr 3 do spec - oświadczenie podmioty trzecie
5) Zał nr 4 do spec-wykaz-prac
6) Zał nr 5 do spec - wzór Umowy Strefa VIP

7) Zał nr 6 do spec - Plan aranżacji strefy VIP


Szczecin 18.07.2017


Pytania i odpowiedzi
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami w celu wyjaśnienia treści specyfikacji :

Pytanie:
W związku z przygotowywaniem dla Państwa oferty na Galę w dniu 6.08.2017 oraz obsługę cateringową w Strefie VIP w dniach 5,6,7 oraz 8.08.2017, mam pytanie:
1. w dniu 6.08, III sesja w godzinach 20:00 - 22:00 w trefie VIP, są to godziny uroczystej Gali w Filharmonii, czy to będą inne osoby niż na Gali?
2. W zapytaniu (Strefa VIP) na poszczególne dni są podane ilości porcji oraz gramatura porcji, czy może mi Pan udzielić informacji ile pozycji, które wybierzecie będziecie chcieli Państwo mieć na bufetach w jednym momencie, tzn. czy to będzie np. przekąski zimne 300 porcji, czyli 3 rodzaje z wybranych propozycji po 100 porcji z każdego wybranego rodzaju?
3. z zapytania wynika, że zupa będzie wydawana w każdym z dni, jest ich 4 w sumie (strefa VIP), ale chcecie wybrać tylko 3 zupy z 6 propozycji, czy w jednym z dni będzie ta sama zupa?
4. Z powodu wymogu różnorodności dań, zakładam, że w strefie VIP będę te same osoby każdego dnia, proszę o potwierdzenie czy tak będzie.

Wyjaśnienia i odpowiedzi:
Odpowiedz na pytanie 1: Tak będą to inne osoby.
Odpowiedz na pytanie 2: Zamawiający chciał aby w każdej sesji znalazły się 3 rodzaje przekąsek zimnych.
Odpowiedz na pytanie 3: Tak, w jednym dniu funkcjonowania strefy jedna z zup się powtórzy.
Odpowiedz na pytanie 4: Zamawiający przewiduje że może się tak zdarzyć iż te same osoby odwiedzą Strefę VIP w rożnych dniach.


Szczecin 18.07.2017


Pytania i odpowiedzi cz. 2


Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami w celu wyjaśnienia treści specyfikacji :

Pytanie:
Proszę o odpowiedź w następujących kwestiach:
1. Gdzie będzie postawiony namiot VIP?
2. Czy będzie tam możliwość bezpośredniego dojazdu samochodami dostarczającymi catering i czy dojazd będzie udostępniony całą dobę?
3. Czy kwiaty mają być zapewnione tylko na bufetach czy również na stołach, które zapewnia Zamawiający?
4. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie odnośnie kar (paragraf 5)?

Wyjaśnienia i odpowiedzi:
Odpowiedz na pytanie 1: Miejsce: ogród Urzędu Wojewódzkiego (Wały Chrobrego 4, 70-001 Szczecin), wejście dla gości od ul. Szczerbcowej.
Odpowiedz na pytanie 2: Wjazd do Strefy VIP od ul. Jarowita, z dozwolonym całodobowym ruchem kołowym i parkowaniem za okazaniem przepustki do tego uprawniającej. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu otrzyma stosowną przepustkę.
Odpowiedz na pytanie 3: Kwiaty mają być zapewnione na stołach, które zapewnia wykonawca.
Odpowiedz na pytanie 4: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Rozdział IX pkt 2 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy PZPOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 18.07.2017
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 13.07.2017
Dokument oglądany razy: 7 844