bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Usługa cateringu w formule przyjęcia/bankietu zasiadanego w randze VIP podczas The Tall Ships Races Szczecin 2017

Nr sprawy: 17/ZZ/24/LN

Szczecin, dnia 13.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:
„Usługa cateringu w formule przyjęcia/bankietu zasiadanego w randze VIP podczas The Tall Ships Races Szczecin 2017.”


1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
Ul. Jana z Kolna 7
71-603 Szczecin
NIP 851-020-72-24
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Usługa cateringu w formule przyjęcia/bankietu zasiadanego w randze VIP podczas The Tall Ships Races Szczecin 2017.”
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55521200-0 Usługi dowożenia posiłków
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55511000-5 Usługi bufetowe kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów

Obiad Kapitański 6.08.2017
Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa „Obiadu Kapitańskiego” dla gości finału regat The Tall Ships Races Szczecin 2017r w randze VIP w tym przedstawicieli rządu, głów państw, członków kierownictwa instytucji, organizacji międzynarodowych i krajowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych. według poniższych założeń:
Przewidywana liczba gości: 300 osób
Formuła: bankiet zasiadany z potrawami podawanymi przez kelnerów do stołów.
Miejsce wykonania zamówienia: hol główny Filharmonii Szczecińskiej (proszę wziąć pod uwagę, że w budynku nie ma możliwości przygotowania ciągu technologicznego i należy rozważyć użycie namiotów na zewnątrz lub wykorzystania korytarza przylegającego do holu głównego – w tym przypadku należy zabezpieczyć ściany i podłogi przed zabrudzeniem).
Do zadań Wykonawcy należeć będzie zapewnienie:
1) usługi cateringowej według własnej propozycji menu dla wszystkich gości. Propozycja menu musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego;
2) wystarczającej ilości stołów okrągłych 10 os.;
3) elementów dekoracyjnych takich jak: obrusy, bieżniki, dekoracje kwiatowe, nakrycia stołów pomocniczych wraz z dekoracjami, oświetlenie stołowe; Przewodni kolor elementów dekoracyjnych to kolory Floating Garden (niebieski, zielony);
4) stołów bufetowych z nakryciami w ilości niezbędnej do realizacji usługi;
5) wszelkiego sprzętu gastronomicznego i technicznego potrzebnego do realizacji usługi;
6) zastawy szklanej porcelanowej;
7) krzeseł bankietowych z pokrowcami w kolorze Floating Garden (niebieski, zielony);
8) wykwalifikowanej obsługi kelnerskiej w ilości niezbędnej do sprawnego obsłużenia gości (osoby znające język angielski na poziomie komunikatywnym);
9) rozłożenia na stołach elementów dodatkowych wskazanych w zobowiązaniach Zamawiającego;
10) obsługi, do nalewania na życzenie gości piwa marki sponsora przy czterech rollbarach;
11) posprzątania części cateringowej po obiedzie (wywóz śmieci po stronie Zamawiającego) oraz przywrócenie stanu zastanego nie później niż do godz. 10.00, 07.08.2017 r.;
12) synchronicznego serwowania dań;
13) odpowiedniej temperatury serwowanych dań;
14) odpowiedniej temperatury serwowanych napojów;
15) wysokiej jakości świadczonej usługi;
16) świeżych i wysokiej jakości produktów spożywczych.
17) Wykupienie polisy od odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 500 tys. złotych, pozwalającej na zaspokojenie ewentualnych roszczeń;
18) jednolitego, schludnego, czystego i eleganckiego ubioru obsługi kelnerskiej oraz użycie w elementach ubioru dodatków w kolorze Floating Garden tj: niebieski, zielony .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w specyfikacji.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 6.08.2017

4. KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
Cena – 50%,

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):


najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 50 pkt
cena ofertowa w ofercie ocenianej

Kryterium estetyka dekoracji stołu – 10%

Komisja dokona oceny na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 2 zdjęć przedstawiających przygotowany stół. Komisja przy ocenie będzie się kierowała wrażeniem estetycznym prezentacji, w szczególności takich elementów jak: zastawa stołowa, dekoracja kwiatowa, oświetlenie, dostosowanie całości kompozycji do grupy odbiorców i charakteru spotkania.
Wykonawca dołączy do oferty zdjęcie o wymiarach min. 10 cm x15 cm w wersji drukowanej lub elektronicznej (w formacie jpg. lun pdf, na nośniku). Dołączone do oferty zdjęcia muszą oddawać wygląd rzeczywisty, nie mogą być poddane żadnej obróbce cyfrowej.
Każdy z 4 członków komisji będzie miał do dyspozycji 2,5 pkt. i przydzieli od 0 do 2,5 pkt Wykonawcy, który spełnił powyższe wytyczne.

Jeżeli w przedmiotowym kryterium Wykonawca nie osiągnie minimum 5 pkt oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.


Kryterium wygląd potraw – 20%

Komisja dokona oceny na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 3 zdjęć przedstawiających wygląd proponowanych przystawek, 3 zdjęć przedstawiających wygląd proponowanych dań głównych, 3 zdjęć przedstawiających wygląd proponowanych deserów. Komisja przy ocenie będzie się kierowała wrażeniem estetycznym prezentacji, w szczególności takich elementów jak: kompozycja ułożenia, estetyka ułożenia, walory wizualne.

Wykonawca dołączy do oferty zdjęcie o wymiarach min. 10 cm x 15 cm w wersji drukowanej lub elektronicznej (w formacie jpg. lub pdf, na nośniku). Dołączone do oferty zdjęcia muszą oddawać wygląd rzeczywisty, nie mogą być poddane żadnej obróbce cyfrowej.
Każdy z 4 członków komisji będzie miał do dyspozycji 5 pkt. i przydzieli od 0 do 5 pkt. Wykonawcy, który spełnił powyższe wytyczne.

Jeżeli w przedmiotowym kryterium Wykonawca nie osiągnie minimum 10 pkt oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.


Kryterium estetyka wyglądu ubioru kelnera – 20 %

Komisja dokona oceny na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę zdjęć przedstawiających kelnera lub kelnerkę w stroju służbowym. Komisja przy ocenie będzie się kierowała wrażeniem estetycznym stroju, w szczególności weźmie pod uwagę: elegancki i schludny wygląd ubioru, użycie w elementach ubioru dodatków typu muszka, apaszka, zapaska w kolorze Floating Garden (niebieski, zielony).

Wykonawca dołączy do oferty zdjęcie o wymiarach min. 10cm x15 cm w wersji drukowanej lub elektronicznej (w formacie jpg lub pdf, na nośniku). Dołączone do oferty zdjęcia muszą oddawać wygląd rzeczywisty, nie mogą być poddane żadnej obróbce cyfrowej.
Każdy z 4 członków komisji będzie miał do dyspozycji 5 pkt. i przydzieli od 0 do 5 pkt za elegancji, schludny wygląd ubioru.

Jeżeli w przedmiotowym kryterium Wykonawca nie osiągnie minimum 10 pkt oferta Wykonawcy zostanie odrzucona
Zamawiający zwraca uwagę na wyjątkowy charakter przygotowywanej imprezy oraz wysokiej rangi gości, których przyjazdu oczekuje Zamawiający.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Żeglugi Szczecińskiej ul. Jana z Kola 7, 71-603 Szczecin, w terminie do dnia 21 lipca 2017 do godz. 9:00
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub dwie części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia.
2) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.


Załączniki:
1) Specyfikacja – Obiad kapitański
2) Zał nr 1 do spec - formularz oferty
3) Zal nr 2 do spec – oświadczenie _wykluczenie_ wykonawcy
4) Zal nr 3 do spec - oświadczenie podmioty trzecie
5) Zał nr 4 do spec-wykaz-prac
6) Zał nr 5 do spec - wzór Umowy


Szczecin, dnia 17.07.2017 r.

ZMIANA TREŚCI

Specyfikacji w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na: „Usługa cateringu w formule przyjęcia/bankietu zasiadanego w randze VIP podczas The Tall Ships Races Szczecin 2017.”

Zamawiający na podstawie Rozdziału V pkt 12 Specyfikacji dokonuje zmian treści Specyfikacji w zakresie:

1) Skreśla się dotychczasową treść Rozdziału XI pkt 2.7 ppkt 7 „ krzeseł bankietowych z pokrowcami w kolorze Floating Garden (niebieski, zielony) i zastępuje nowym w brzmieniu „krzeseł bankietowych z pokrowcami w kolorze białym”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji. Pozostałe zapisy Specyfikacji pozostają niezmienione.


Szczecin 18.07.2017

Pytania i odpowiedzi
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami w celu wyjaśnienia treści specyfikacji :

Pytanie:

1. Kto zapewnia wino i piwo podczas obiadu Kapitańskiego i namiotu VIP ?
2. Czy szklanki do piwa mogą być oznaczone logiem Tyskiego?

Wyjaśnienia i odpowiedzi:

Odpowiedz na pytanie 1: Wino i piwo zapewnia Zamawiający.


Odpowiedz na pytanie 2: Zamawiający dopuszcza dwa warianty szklanek w jakich może zostać podane piwo sponsora :
Wariant 1: szkło bezbarwne
Wariant 2: szkło z logiem sponsora - TYSKIEOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 18.07.2017
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 13.07.2017
Dokument oglądany razy: 7 658