bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

„Ochrona i dozór obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską sp. z o.o. w terminie od 16 grudnia 2017 do 30 kwietnia 2018r.”

Nr sprawy: 17/ZZ/28/LN

Szczecin, dnia 27.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:
„Ochrona i dozór obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską sp. z o.o. w terminie od 16 grudnia 2017 do 30 kwietnia 2018r.”

1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
Ul. Jana z Kolna 7
70-603 Szczecin
NIP 851-020-72-24
http://zegluga.szn.pl/bip/


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Ochrona i dozór obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską sp. z o.o. w terminie od 16 grudnia 2017 do 30 kwietnia 2018r.”
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia i monitoring z interwencją grup patrolowych obiektów administrowanych przez Żeglugę Szczecińską wraz z obsługą informacyjną przypływających jednostek.
b) Kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie, 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu
c) Zakres zamówienia obejmuje: Ochronę mienia, monitoring z użyciem systemu istniejącego na obiekcie, dokonywanie patroli pieszych potwierdzonych odczytem z punktów kontrolnych, wezwanie mobilnej grupy interwencyjnej na wypadek zagrożenia na mieniu:
Budynek Bosmanatu ul. Zbożowa 3, Szczecin wraz z przyległymi nabrzeżami (Bulwar Gdyński), Bulwar Piastowski.

Zamawiający wymaga aby ochronę pełniła jedna osoba :
od poniedziałku do piątku w godzinach: od 19:30 do 7:30
soboty: od 15:30 do 7:30
dni wolne od pracy (niedziele , święta ) : całodobowo
Łączna liczba godzin: 2016 rbg

Ochrona obiektów, o których mowa w pkt 3 lit. a) obejmuje swoim zakresem cały teren obiektu wraz z wszystkimi budynkami, infrastrukturą naziemną (tj: toaletami, pawilonami, znakowaniami nawigacyjnymi, elementami bezpieczeństwa – koła ratunkowe), infrastrukturą pływającą - pomosty pływające oraz jednostkami pływającymi zacumowanymi przy nabrzeżu.

d) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej specyfikacją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia od 16.12.2017 r. do 30.04.2018 r.


4. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA – 100 % - liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty ocenianej

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o. ul. Jana z Kola 7, 70-603 Szczecin, w terminie do dnia 5 grudnia 2017 do godz. 8:30.
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


6. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.


Dokumenty do pobrania:

  1.  Specyfikacja
  2.   Zał nr 1 do spec - formularz oferty
  3.   Zał nr 2 do spec- o braku podstaw do wykluczenia
  4.   Zał nr 3 do spec - oświadczenie
  5.   Zał nr 4 do spec - wykaz prac
  6.   Zał nr 5 do spec -Umowa na ochronęOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 27.11.2017
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 27.11.2017
Dokument oglądany razy: 6 222