bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele biurowe budynku przy ulicy T.A. Wendy w Szczecinie.”

Ogłoszenie nr 530712-N-2018 z dnia 2018-03-13 r.

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.:

„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele biurowe budynku przy ulicy T.A. Wendy w Szczecinie.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 000145052, ul. T. A. Wendy 8 , 70-655 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48913516200, , e-mail zamowienia@zegluga.szn.pl, , faks +48914342263.
Adres strony internetowej (URL): http://zegluga.szn.pl/bip/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://zegluga.szn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://zegluga.szn.pl/bip/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele biurowe budynku przy ulicy T.A. Wendy w Szczecinie.”
Numer referencyjny: ZZ.224-18/2.2-ŁN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz rozbiórka części budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy (dz. Nr. 12/7 i 12/20, obręb 1084, Śródmieście 84) wraz z wykonaniem wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w zakresie rzeczowym ujętym w: 1) dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa oraz rozbiórka części budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy (dz. Nr. 12/7 i 12/20, obręb 1084, Śródmieście 84) ” opracowanej przez Biuro Architektoniczne PROJEKTOWNIA, 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 3) SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45113000-2
45310000-3
45331100-7
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zmawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: aa) dwie roboty budowlane w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda . W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek muszą spełniać wykonawcy łącznie, z tym że warunek określony w pkt aa) musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę walutę na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniej tabeli przed wszczęciem postepowania. b. dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie odpowiedzialnej za: - pełnienie funkcji kierownika budowy posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz w zakresie nadzoru (w funkcji kierownika budowy) lub inspektora nadzoru, - pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych lub inspektora nadzoru, - pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającej uprawienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych lub inspektora nadzoru. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Warunek zostanie także uznany za spełniony, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalizacjach wymaganych przez Zamawiającego i tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących doświadczenia dla danego stanowiska. W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i o dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia każdego wykazanego w referencjach budynku w celu weryfikacji referencji. c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
3) Oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom tj.; - opis materiałów i urządzeń równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie ( w przypadku, o którym mowa w Rozdz. XV pkt. 6).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwę firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego (Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.) w PKO Bank Polski S.A. nr 67 1020 4795 0000 9902 0349 9969 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2 należy zdeponować w sekretariacie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. T.A. Wendy 8, 70-655 Szczecin w godzinach 7.30- 15.00 od poniedziałku do piątku. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 40,00
wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót budowlanych lub w okresie gwarancji i rękojmi 20,00
Okres rękojmi i gwarancji 20,00
Termin przystąpienia przez wykonawcę do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót budowlanych lub w okresie gwarancji i rękojmi 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy polegających na: 1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy: a) nastąpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, b) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, c) wystąpi konieczność wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, d) wystąpi konieczność wstrzymania robót przez Zamawiającego, wprowadzenia zmian w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczność usunięcia błędów w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień a będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, e) wystąpią dodatkowe, a niemożliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, roboty, które będą miały wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, f) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji umowy np. warunki gruntowo-wodne inne niż w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie niezinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów, czy elementów instalacji podziemnej lub wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, lub wprowadzenia badań archeologicznych itp. i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika robót, który potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego, g) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub wstrzymania robót przez Zamawiającego i będzie to miało istotny wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, h) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, i) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń i dokonywanie odbiorów. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika robót, który potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego, j) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i będą miały wpływ na termin wykonania umowy, k) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron a będą miały wpływ na termin wykonania umowy. 2) zmianie wynagrodzenia: a) z powodu zmiany stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę należnego wynagrodzenia, b) wynagrodzenie za zgodą Stron może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu jeżeli w toku wykonywania robót Strony uzgodniły: - zmianę sposobu przeprowadzenia robót lub użycie innych materiałów powodujących obniżenie lub zwiększenie wartości robót, - ograniczenie zakresu robót (roboty zaniechane) lub wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie zbędne lub niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy. Podstawą zmniejszenia lub zwiększenia wartości umowy stanowić będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Strony. W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego) z uwzględnieniem niżej wymienionych założeń: A) stawka roboczogodziny „R” - średnia dla województwa zachodniopomorskiego, B) koszty pośrednie „Kp” (R+S) - średnie dla województwa zachodniopomorskiego, C) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - średni dla województwa zachodniopomorskiego, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. D) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zmiana wynagrodzenia dokonana w sposób opisany powyżej obejmuje również wszelkie koszty ogólne i pośrednie, w tym zwłaszcza koszty utrzymania placu budowy, koszty kadrowe, koszty zarządu. 3) zmianie sposobu spełnienia świadczenia, jeżeli nastąpi: a) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestanie produkcji), d) konieczność zmiany zastosowanych materiałów w stosunku do treści oferty Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich równoważności. Zmiany będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu. 4) zmianie polegającej na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmieni wynagrodzenia umownego określonego w § 8, 5) zmianie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robót). Zmiana nastąpić może jedynie za zgodą Zamawiającego na osoby posiadające kwalifikacje odpowiadające kwalifikacjom określonym w siwz, 6) w przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 2. Podstawą wprowadzenia jakichkolwiek robót zamiennych, ograniczających zakres robót lub zmiana sposobu przeprowadzenia robót jest protokół konieczności zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 4. Postanowienia umowy, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie oznacza to jednak zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 5. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastąpi aneksem do umowy sporządzonym na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego. 6. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-04, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Lista załaczników:

1) SIWZ

2) Zał nr 1 - formularz oferty

3) Zał nr 2 - obraku podstaw do wykluczenia

4) Zał nr 3 - oswiadczenie_warunki

5) Zał nr 4 - Umowa


6) Zał nr 5 dokumentacja projektowa

8) Zał nr 6 - przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego

9) Zał nr 7 przedmiar


Szczecin, dnia 27.03.2018 r.

Nr: ZZ.224-18/2.2-3-ŁN

MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele biurowe budynku przy ulicy T.A. Wendy w Szczecinie.”
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) Przesuwa się termin składania i otwierania ofert oraz termin wnoszenia wadium do dnia 11.04.2018r godz 9.00.
Ilekroć w SIWZ występuje data 4.04.2018 zastępuje się ją datą 11.04.2018. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.


2) Zamawiający wyznacza kolejne daty wizji lokalnej:
• 28.03.2018 godz. 9.00
• 28.03.2018 godz. 12.00
• 29.03.2018 godz. 13.00

Załacznik:

 Modyfikacja dokumnet PDF


Szczecin, dnia 27.03.2018 r.


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie: Zwracam się z pytaniem czy jest jeszcze możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z przedmiotem Zamówienia. Z różnych względów nie mieliśmy możliwości stawienia się na zebrania wykonawców w terminach wyznaczonych w SIWZ. Czy termin w dniu 28.03.2018 r. (środa) o godz. 9:00 jest możliwy?

Odpowiedz: Zgodnie z modyfikacją. Zamawiający wyznaczył trzy nowe terminy wizji lokalnej


Szczecin, dnia 28.03.2018 r.

Nr: ZZ.224-18/2.2-4-ŁN

MODYFIKACJA II

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele biurowe budynku przy ulicy T.A. Wendy w Szczecinie.”
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) Zamawiający doprecyzowuje opis elementów dachu i elewacji. Załącza do modyfikacji rysunki:
a) rysunek 1
b) rysunek 2
c) rysunek 3
d) rysunek 4
e) rysunek 5
f) rysunek 6

Podane w rysunkach (będące załacznikami do niniejszej modyfikacji) nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne w stosunku do przywołanych. Materiały i urządzenia równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry takie same lub lepsze niż wskazane przykładowo w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca zostanie wezwany do okazania dokumentów opisujących materiały i urządzenia równoważne, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 3.

2) Zamawiający doprecyzowuje grubość blachy.
a. Minimalna grubośc blachy jaką należy zastosować do wykonania okładziny dachowej i elewacyjnej wynosi 0,7mm.

3) Zamawiający doprecyzowuje montaż ukrytego odwodnienia dachu w postaci zabudowy rynny.
a. Należy zastosować zabezpieczenie w postaci folii PCV hydroizolacyjnej zgrzewanej ułożonej między rynną a jej konstrukcją wsporczą z płyty OSB, folię należy wywinąć na długość 30 cm pod matę systemową ułożoną pod okładziną dachową oraz pod okładziną elewacji.

Załacznik:

Modyfikacja dokument PDF.


Szczecin, dnia 28.03.2018 r.


PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Pytanie: Nie istnieje taki produknt jak „blacha z aluminium tytanowego“ z czego Zamawiający w takim razie chce wykonać pokrycie dachu i elewacji?
Odpowiedz: Zgodnie z Specyfikacją. Blacha dostępna jest na rynku.
Jednocześnie zamawiający przypomina iż dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne w stosunku do przywołanych. Materiały i urządzenia równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry takie same lub lepsze niż wskazane przykładowo w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca zostanie wezwany do okazania dokumentów opisujących materiały i urządzenia równoważne, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 3.


Pytanie: Podział elementów dachu i elewacji są wymysłem architekta który nie uwzględnił właściowości materiałów których chce urzyć. Blacha cynkowa z dodatkiem tytanu ( domniemam ze o taką chodzi zamawiającemu i projektantowi) produkowana jest w rolkach/arkuszach o szerokości maks 100cm należało by jeszcze odjąć 10cm na rąbek co daje szerokość 90 cm. W praktyce nie stosuje sie tak szerokich arkuszy ze względu na małą sztywność takiej blachy i efekt falowania pokrycia – jak w takim razie Zamawiający chciałby rozwiącać podział pokrycia elewacji i dachu.
Odpowiedz: Zgodnie z Modyfikacją II pkt. 1.

Pytanie: Nie podano parametrów takich jak grubość blachy, jej kolor?
Odpowiedz: Grubość blachy zgodnie z Modyfikacją II pkt. 2. Rodzaj i kolor Zamawiający opisał w Specyfikacji i załacznikach do Modyfikacji II ( Rysunki: A.10 ,A.11, A.17,)

Pytanie: Stosowanie ukrytego odwodnienia w postaci zabudowy rynny jest rozwiązaniem problematycznym w exploatacji i w opinii wielu parktyków nie warto go stosować. Jeśli Zamawiający świadomy konsekwencji takiego rozwiązania chce je dalej zastosować należy bezwzględnie zastosować system antyoblodzeniowy w rynnach i rurach spustowych.
Odpowiedz: Zgodnie z Modyfikacją pkt. 3. Zamawiający nie przewiduje instalacji systemu abtyoblodzeniowego.


Szczecin, dnia 29.03.2018 r.

Nr: ZZ.224-18/2.2-5-ŁN

MODYFIKACJA III

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele biurowe budynku przy ulicy T.A. Wendy w Szczecinie.”
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) Zamawiający doprecyzowuje wyposażenie do montażu na etapie budowy. „Wyposażenie opcjonalne“ (opisne w rysunku AW) nie jest przedmiotem zamowienia Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

a. Rysunek AW - wyposażenie

Załacznik:

Modyfikacja dokument PDF


Szczecin, dnia 29.03.2018 r.


PYTANIA I ODPOWIEDZI 3

Pytanie: Czy należy przyjąć do wyceny wyposażenie tj. biurka, szafy na ubrania, stoły, krzesła, ekran rozwijany, rzutnik, telewizory. W przedmiarze jest tylko wysposażenie w Meble ( aneks kuchenny). Bardzo proszę o uszczegółowienie wyposażenia meblowego.
Odpowiedz: Zgodnie z Modyfikacja III.


Pytanie: Zwracam sie z zapytaniem czy Zamawiający przewiduje zmianę zakresu robót i rozszerzenie ich o całkowitą rozbiurkę ścian nośnych budynku do wysokości 1m i ponowne wymurowanie ścian do wymaganej wysokości z wykonaniem wieńców i podciągów wzmacniających, co pozwoliloby na prawidłowe wykonanie zadania zgodnie ze sztuką budowlaną.
Odpowiedz: W opisie do konstrukcji oraz opinii technicznej załączonej do projektu budowlanego wskazany jest zakres i sposób naprawy ścian. Zamawiający nie przewiduje przemurowywania ich na nowo.Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 29.03.2018
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 13.03.2018
Dokument oglądany razy: 7 121