bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ochrona imprez plenerowych i targowych organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w 2018r.

Nr sprawy: ZZ.224-18/2.4

Szczecin, dnia 05.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:
„Ochrona imprez plenerowych i targowych organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w 2018r.”

1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
ul. T.A. Wendy 8, 70-655 Szczecin
http://zegluga.szn.pl/bip/
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Ochrona imprez plenerowych i targowych organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w 2018r.”
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest ochrona imprez plenerowych i targowych organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. w 2018r
b) Kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie, 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu
c) Zakres zamówienia obejmuje: usługę ochrony imprez wraz z okresem prac związanych z organizacją poniższych imprez:
1. MIASTO OGRÓD 21-22.03
2. PIKNIK SKANDYNAWSKI 12-13.05
3. PO SĄSIEDZKU 26.05
4. ZJAZD DUŻYCH RODZIN 01-03.06
5. STREFA SPORTU 01-03.06
6. BULWAROVE 14-15.07
7. BULWAROVE 21-22.07
8. BULWAROVE 4-5.08
9. BULWAROVE 25-26.08
10. BULWAROVE 08-09.09
11. BULWAROVE 15-16.09
12. AL. KWIATOWA 11.11
13. JARMARK B. 14-23.12
d) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej specyfikacją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia od 21.04.2018 r. do 31.12.2018 r.
KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA – 100 % - liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty ocenianej

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin w terminie do dnia 13.04.2018 r., do godz. 9.00
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.


Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja
  2. Zał nr 1 do spec - formularz oferty
  3. Zał nr 2 do spec- o braku podstaw do wykluczenia
  4. Zał nr 3 do spec - oświadczenie
  5. Zał nr 4 do spec - wykaz prac
  6. Zał nr 5 do spec -Umowa na ochronęOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 05.04.2018
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 05.04.2018
Dokument oglądany razy: 5 319