bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

chrona imprez plenerowych, zawierających imprezy masowe i imprez masowych sportowych, organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia w roku 2018

Nr sprawy: ZZ.224-18/2.6

Szczecin, dnia 10.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:
„Ochrona imprez plenerowych, zawierających imprezy masowe i imprez masowych sportowych, organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia w roku 2018”

1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
ul. T.A. Wendy 8, 70-655 Szczecin
http://zegluga.szn.pl/bip/
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
2) „Ochrona imprez plenerowych, zawierających imprezy masowe i imprez masowych sportowych, organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia w roku 2018”
3) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
4) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest ochrona imprez plenerowych i targowych organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. w 2018r
b) Kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie, 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu
c) Zakres zamówienia obejmuje: usługę ochrony imprez wraz z okresem prac związanych z organizacją poniższych imprez:
1) DNI MORZA 08-10.06.2018 Obszar Wałów Chrobrego, Łasztownia
2) STREFA KIBICA 16.06-16.07.2018 Netto Arena Szczecin
3) TRIATHLON 22.07.2018 Obszar Wałów Chrobrego, Łasztownia, trasy triathlonu
4) PYROMAGIC 10-11.08.2018 Obszar Wałów Chrobrego, Łasztownia
5) MEMORIAŁ MANIAKA 15.08.2018 Stadion lekkoatletyczny im. W. Maniaka

d) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej specyfikacją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia od 6.06.2018 r. do 16.08.2018 r.
KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA – 100 % - liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty ocenianej

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin w terminie do dnia 18.05.2018 r., do godz. 9.00
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja
  2. Zał nr 1 do spec - formularz oferty
  3. Zał nr 2 do spec- o braku podstaw do wykluczenia
  4. Zał nr 3 do spec - oświadczenie
  5. Zał nr 4 do spec - wykaz prac
  6. Zał nr 5 do spec -Umowa na ochronę


Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 10.05.2018
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 10.05.2018
Dokument oglądany razy: 4 604