bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ochrona i dozór obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. w 2018-2019r

Szczecin, dnia 14.06.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:


„Ochrona i dozór obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. w 2018-2019r.”

1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
ul. T.A. Wendy 8, 70-655 Szczecin
http://zegluga.szn.pl/bip/


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
2) „Ochrona i dozór obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. w 2018-2019r.”
3) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
4) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia i monitoring z interwencją grup patrolowych obiektów administrowanych przez Żeglugę Szczecińską wraz z obsługą informacyjną przypływających jednostek.
b) Kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie, 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu
c) Ochronę mienia, monitoring z użyciem systemu istniejącego na obiekcie, dokonywanie patroli pieszych potwierdzonych odczytem z punktów kontrolnych, wezwanie mobilnej grupy interwencyjnej na wypadek zagrożenia na mieniu:
• Budynek Bosmanatu ul. Zbożowa 3, Szczecin wraz z przyległymi nabrzeżami (Bulwar Gdyński), Bulwar Piastowski.
d) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej specyfikacją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia od 1.07.2018 r. do 30.04.2019 r.
KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA – 100 % - liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty ocenianej

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin w terminie do dnia 25.06.2018 r., do godz. 9.00.
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


5. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Dokumenty do pobrania:

  1.  Specyfikacja
  2.  Zał nr 1 do spec - formularz oferty
  3.  Zał nr 2 do spec- o braku podstaw do wykluczenia
  4.  Zał nr 3 do spec - oświadczenie
  5.  Zał nr 4 do spec - wykaz prac
  6.  Zał nr 5 do spec - wzór umowy
Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 14.06.2018
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 14.06.2018
Dokument oglądany razy: 4 262