bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Usługi hotelarskie ze śniadaniem w hotelach posiadających kategorię dwu- trzy- i czterogwiazdkową.

Nr sprawy: ZZ.224-18/2.8

Szczecin, dnia 08.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:
„Usługi hotelarskie ze śniadaniem w hotelach posiadających kategorię dwu- trzy- i czterogwiazdkową na ME w gimnastyce w terminie 06-15.04.2019 r.”


1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
ul. T.A. Wendy 8, 70-655 Szczecin
http://zegluga.szn.pl/bip/

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Usługi hotelarskie ze śniadaniem w hotelach posiadających kategorię dwu- trzy- i czterogwiazdkową na ME w gimnastyce w terminie 06-15.04.2019 r.”
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie w hotelach realizowane w ramach zadania „ME w gimnastyce” w okresie 06-15.04.2019 r.
b) Wspólny słownik zamówień (CPV ) : 55110000-4, 55000000-0, 55130000-0
c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej specyfikacją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.
d) Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferta musi obejmować co najmniej 30 pokoi.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia od 06.04.2019 do 15.04.2019 r.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:
Szczegółowe kryteria oceny ofert zostały określone w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej specyfikacją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin w terminie do dnia 18.10.2018 r., do godz. 9.00
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Lista załaczników:

  1. Specyfikacja
  2. Załącznik nr 1 do Specyfikacji - Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 do Specyfikacji - oświadczenie
  4. Załącznik nr 3 do Specyfikacji - Wzór umowy


Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 08.10.2018
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 08.10.2018
Dokument oglądany razy: 3 970