bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs ofert na najem powierzchni biurowych

Trzeci przetarg pisemny na najem powierzchni użytkowej wraz zapleczem socjalnym w budynku przy ul. Jana z Kolna 7 w Szczecinie.


Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na najem powierzchni biurowych wraz zapleczem socjalnym (powierzchnia 107,36m2) w budynku przy ul. Jana z Kolna 7 w Szczecinie
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
Złożenie oferty na „Formularzu Oferty” wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru (załącznik nr 1) wraz z dokumentami określonymi w formularzu. Wzór „Formularza Oferty” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://zegluga.szn.pl/bip w zakładce Konkursy:

  •  Oferent może przed złożeniem oferty dokonać oględzin pomieszczeń, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
  • Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w Regulaminie konkursu
  • Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.


Składanie ofert / Otwarcie ofert:
Oferty należy złożyć do 18 grudnia 2018r do godz. 9.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 18 grudnia 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Wendy 8 w Szczecinie.
Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem proponowanej wysokości czynszu (100%).
Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej http://zegluga.szn.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.

Załaczniki:

  1. Regulamin
  2. Formularz oferty
  3. Rzut pomieszczeń


Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 30.11.2018
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 30.11.2018
Dokument oglądany razy: 4 777