bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY NR 2 NA AL. WYZWOLENIA W SZCZECINIE

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntu  pawilon handlowo-usługowy nr 2 na al. Wyzwolenia 37-47 w Szczecinie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
Złożenie oferty na „Formularzu Oferty” wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru. Wzór „Formularza Oferty” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://zegluga.szn.pl/bip w zakładce Konkursy:

Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w Regulaminie konkursu,
Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert / Otwarcie ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć, w terminie do dnia 25.02.2019, do godz. 10.00, w sekretariacie Organizatora ul. Wendy 8, 70-655 Szczecin.


Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem:
1) wysokość miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 – waga – 70%
2) koncepcję funkcjonowania-świadczenia usług w pawilonie – waga - 20%
3) wizualizacja wnętrza pawilonu – waga 10%

Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej http://zegluga.szn.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.

Załaczniki:

  1. Regulamin konkursu - Al. Wyzwolenia
  2. Załącznik nr 1 Formularz oferty - Al. Wyzwolenia
  3. Załącznik nr 2 - Plan Sytuacyjny
  4. Załącznik nr 3 - Opis projektu
  5. Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa
  6. Załącznik nr 5 Wzór umowyOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 04.02.2019
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 04.02.2019
Dokument oglądany razy: 4 452