bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

KONKURS OFERT NA OPERATORA MIEJSKIEJ STREFY LETNIEJ (MSL)

KONKURS OFERT NA OPERATORA MIEJSKIEJ STREFY LETNIEJ (MSL)

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Operatora Miejskiej Strefy Letniej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
Złożenie oferty na „Formularzu Oferty” wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru. Wzór „Formularza Oferty” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://zegluga.szn.pl/bip w zakładce Konkursy:

  • Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w Regulaminie konkursu,
  • Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert / Otwarcie ofert:
Oferty należy złożyć do 26 lutego 2019r do godz. 9.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 26 lutego 2019r. o godz. 9.15 w sali konferencyjnej w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Wendy 8 w Szczecinie.
Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem:
1) wysokości miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 – waga – 50%
2) wizualizacja pawilonu wraz z ogródkiem – waga - 20%
3) liczba eventów oraz atrakcji zaproponowanych przez oferenta w ciągu jednego miesiąca– waga 20%
4) atrakcyjność proponowanych eventów oraz atrakcji – waga 10%

Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej http://zegluga.szn.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz ofertowy
  3. Plan sytuacyjny
  4. Wzór umowy


Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 08.02.2019
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 08.02.2019
Dokument oglądany razy: 4 240