bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

„Ochrona imprez plenerowych, zawierających imprezy masowe oraz imprez sportowych, w tym masowych, organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia w roku 2019”

Nr sprawy: ZZ.224-19/1.2

Szczecin, dnia 25.02.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na USŁUGI SPOŁECZNE  w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:


„Ochrona imprez plenerowych, zawierających imprezy masowe oraz imprez sportowych, w tym masowych, organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia w roku 2019”


1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
ul. T.A. Wendy 8, 70-655 Szczecin
http://zegluga.szn.pl/bip/
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
2) „Ochrona imprez plenerowych, zawierających imprezy masowe oraz imprez sportowych, w tym masowych, organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia w roku 2019”
3) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
4) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę ochrony imprez plenerowych, zawierających imprezy masowe oraz imprez sportowych, w tym masowych, organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia w roku 2019
b) Kod CPV: 79.71.00.00-4 usługi ochroniarskie, 79.71.10.00-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu
c) Zakres zamówienia obejmuje: usługę ochrony imprez wraz z okresem prac związanych z organizacją poniższych imprez:
1. Mistrzostwa Europy w Gimnastyce 03-15.04.2019
2. Dni Morza 11-17.06.2019
3. TRIATHLON 16-21.07.2019
4. Pyromagic 06-11.08.2019
5. Memoriał Maniaka 14-15.08.2019

d) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej specyfikacją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia od 10.04.2019 r. do 15.08.2019 r.
KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA – 100 % - liczona wg wzoru:
                      Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
                          Cena oferty ocenianej

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin w terminie do dnia 8.03.2019 r., do godz. 9.00
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Załaczniki:

  1. Specyfikacja
  2. Zał nr 1 do spec - formularz oferty
  3. Zał nr 2 do spec- o braku podstaw do wykluczenia
  4. Zał nr 3 do spec - oświadczenie
  5. Zał nr 4 do spec - wykaz prac
  6. Zał nr 5 do spec - wzór umowyOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 25.02.2019
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 25.02.2019
Dokument oglądany razy: 4 031