bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XII Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC - Szczecin 2019r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY


Ogłoszenie nr 550053037-N-2019 z dnia 19-03-2019 r.


Szczecin: XII Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC - Szczecin 2019r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 00014505200000, ul. T. A. Wendy 8, 70-655 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48913516200, e-mail zamowienia@zegluga.szn.pl, faks +48914342263.
Adres strony internetowej (url): http://zegluga.szn.pl/bip
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: XII Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC - Szczecin 2019r.
Numer referencyjny ZZ.224-19/1.4
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC
II.5) Główny Kod CPV: 92312000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 490000
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 lit. b) i ust. 1a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Z treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp wynika zatem, że udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie tego przepisu wymaga łącznego spełnienia dwóch przesłanek: 1) przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, oraz 2) ochrona praw wyłącznych musi wynikać z przepisów ustawowych. Pierwsza przesłanka oznacza, że iż żaden inny wykonawca, poza podmiotem który ma być zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia wolnej ręki, nie jest w stanie zaoferować usług, które oferuje wykonawca zaproszony do negocjacji. Druga z przesłanek oznacza, że ochrona praw wyłącznych musi wynikać z odrębnych przepisów, a zakresem art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp będą objęte wyłącznie sytuacje, w których ochrona taka wynika z przepisów ustawowych. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp zezwala na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiot zamówienia służy tylko jednemu podmiotowi, a jego wyłączność podlega ochronie z mocy ustawy. Lista ustaw, które zawierają przepisy chroniące określone prawa, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wśród takich ustaw najczęściej należy wskazać chociażby ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a także ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.). PYROMAGIC jest corocznym Międzynarodowym Festiwalem Ogni Sztucznych. SUREX - Firma Rodzinna Sp. z o.o. Sp. K., ul. Legionów 67B, 43 - 300 Bielsko - Biała, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w zakresie działalności artystycznej - XII Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC - Szczecin 2019 jest wyłącznym właścicielem znaku towarowego PYROMAGIC. W związku z powyższym zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki: 1) przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, oraz 2) ochrona praw wyłącznych wynika z przepisów ustawowych. SUREX - Firma Rodzinna Sp. z o.o. Sp. K. , ul. Legionów 67B, 43 - 300 Bielsko - Biała jest wyłącznym właścicielem znaku towarowego PYROMAGIC chronionego przez ustawę - Prawo własności przemysłowej - znak towarowy PYROMAGIC - prawo ochronne nr 242567 -trwa od dnia 28.11.2011 r. Wykonywanie zamówienia XII Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC - Szczecin 2019 przez innego wykonawcę jest niemożliwe ze względu na przysługującą wykonawcy ochronę praw wyłącznych do znaku towarowego PYROMAGIC. Realizacja zamówienia publicznego w zakresie działalności artystycznej - XII Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC - Szczecin 2019 stanowi również zamówienie w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIAOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 19.03.2019
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 19.03.2019
Dokument oglądany razy: 4 194