bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ochrona obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w latach 2020 – 2021

Nr sprawy: ZZ.224-20/1.1

Szczecin, dnia 10.02.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:


„Ochrona obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w latach 2020 – 2021”


1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
ul. T.A. Wendy 8, 70-655 Szczecin
zstw.szczecin.pl/bip/
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
2) „Ochrona obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w latach 2020 – 2021”
3) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
4) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia i monitoring z interwencją grup patrolowych obiektów administrowanych przez Żeglugę Szczecińską wraz z obsługą informacyjną przypływających jednostek.
b) Kod CPV: 79.71.00.00-4 usługi ochroniarskie, 79.71.10.00-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu
c) Zakres zamówienia obejmuje: Ochronę mienia, monitoring z użyciem systemu istniejącego na obiekcie, dokonywanie patroli pieszych potwierdzonych odczytem z punktów kontrolnych, wezwanie mobilnej grupy interwencyjnej na wypadek zagrożenia na mieniu:

Budynek Bosmanatu ul. Zbożowa 3, Szczecin wraz z przyległymi nabrzeżami (Bulwar Gdyński), Bulwar Piastowski.

• Zamawiający wymaga, aby w sezonie (1.05.2020 – 30.09.2020) - ochronę pełniły dwie osoby:
- codziennie w godzinach 20:00 – 8:00

• Zamawiający wymaga, aby poza sezonem (1.10.2020 – 30.04.2021) – ochronę pełniła jedna osoba:
od poniedziałku do piątku w godzinach: od 16:00 do 8:00
dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta): całodobowo

d) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej specyfikacją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia od 1.05.2020 r. do 30.04.2021 r.
KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA – 100 % - liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty ocenianej

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin w terminie do dnia 19.02.2020 r., do godz. 9.00
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja
  2. Zał nr 1 do spec - formularz oferty
  3. Zał nr 2 do spec- o braku podstaw do wykluczenia
  4. Zał nr 3 do spec - oświadczenie
  5. Zał nr 4 do spec - wykaz prac
  6. Zał nr 5 do spec -Umowa na ochronę
  7. Zał nr 6 do spec - Harmonogram
Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 10.02.2020
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 10.02.2020
Dokument oglądany razy: 3 038