bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ochrona imprez plenerowych i targowych organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w 2020r.

Nr sprawy: ZZ.224-20/1.2

Szczecin, dnia 14.02.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:
„Ochrona imprez plenerowych i targowych organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w 2020r.”


1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
ul. T.A. Wendy 8, 70-655 Szczecin
http://zstw.szczecin.pl/bip/


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Ochrona imprez plenerowych i targowych organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w 2020r.”
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest ochrona imprez plenerowych i targowych organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. w 2020r
b) Kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie, 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu
c) Zakres zamówienia obejmuje: usługę ochrony imprez wraz z okresem prac związanych z organizacją poniższych imprez:
1. Bud-Gryf Łasztownia od 23.03. godz. 18.00 do 31.03. godz. 20.00
2. Jarmark Wielkanocny Aleja Kwiatowa od 03.04. godz. 18.00 do 06.04. godz. 10.00
3. Bieg Nocny Centrum Miasta od 09.05. godz. 22.00 do 10.05 godz. 2.00
4. Piknik Skandynawski Aleja Kwiatowa od 15.05. godz.18.00 do 18.05 godz. 10.00
5. otwarcie MSL Wyspa Grodzka od 01.05. godz. 18.00 do 04.05.godz. 10.00
6. cykl Bulwary (4 biegi) Łasztownia 27.06.2020 piątek od godz. 20.00 do sobota do godz. 20.00
25.07.2020 piątek od godz. 20.00 do sobota do godz. 20.00
22.08.2020 piątek od godz. 20.00 do sobota do godz. 20.00
05.09.2020 piątek od godz. 20.00 do sobota do godz. 20.00
7. Festiwal Iluminacji Łasztownia od 13.08 godz. 20.00 do 15.08. godz. 20.00
8. Oktober Fest Aleja Kwiatowa od 01.10. godz. 20.00 do 05.10. godz. 10.00
9. Jarmark Bożonarodzeniowy Aleja Kwiatowa od 30.11 godz. 5.00 do 21.12 godz. 12.00
d) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej specyfikacją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia od 20.03.2020 r. do 31.12.2020 r.


4. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA – 100 % - liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty ocenianej

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. WADIUM
1) Wadium należy wnieść w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego


6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin w terminie do dnia 4.03.2020 r., do godz. 9.00
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


7. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja
  2. Zał nr 1 do spec - formularz oferty
  3. Zał nr 2 do spec- o braku podstaw do wykluczenia
  4. Zał nr 3 do spec - oświadczenie
  5. Zał nr 4 do spec - wykaz prac
  6. Zał nr 5 do spec -Umowa na ochronęOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 14.02.2020
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 14.02.2020
Dokument oglądany razy: 2 871