bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

„Ochrona imprez plenerowych, zawierających imprezy masowe oraz imprez sportowych, w tym masowych, organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia w roku 2020”

Nr sprawy: ZZ.224-20/1.3

Szczecin, dnia 18.02.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:
„Ochrona imprez plenerowych, zawierających imprezy masowe oraz imprez sportowych, w tym masowych, organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia w roku 2020”


1. ZAMAWIAJĄCY:

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
ul. T.A. Wendy 8, 70-655 Szczecin
http://zstw.szczecin.pl/bip/


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Ochrona imprez plenerowych, zawierających imprezy masowe oraz imprez sportowych, w tym masowych, organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia w roku 2020”
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest ochrona imprez plenerowych, zawierających imprezy masowe oraz imprez sportowych, w tym masowych, organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia w roku 2020
b) Kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie,
c) Zakres zamówienia obejmuje: usługę ochrony imprez wraz z okresem prac związanych z organizacją poniższych imprez:
1) Dni Morza 12-14.06.2020
2) Triathlon 18-19.07.2020
3) Pyromagic 7-8.08.2020
4) Memoriał Maniaka 15.08.2020
d) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej specyfikacją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia od 1.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA – 100 % - liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty ocenianej

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. WADIUM
1) Wadium należy wnieść w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin w terminie do dnia 6.03.2020 r., do godz. 9.00
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja
  2. Zał nr 1 do spec - formularz oferty
  3. Zał nr 2 do spec- o braku podstaw do wykluczenia
  4. Zał nr 3 do spec - oświadczenie
  5. Zał nr 4 do spec - wykaz prac
  6. Zał nr 5 do spec -  Umowa na ochronę imprez imprez plenerowych, zawierających imprezy masowe oraz imprez sportowych, w tym masowych.
Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 18.02.2020
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 18.02.2020
Dokument oglądany razy: 3 406