bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ochrona imprez wraz z wydarzeniami towarzyszącymi w ramach zadania The Tall Ships Races 2021.

Nr sprawy: ZZ.26-20/1.11

Szczecin, dnia 16.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:
„Ochrona imprez wraz z wydarzeniami towarzyszącymi w ramach zadania The Tall Ships Races 2021.”

1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
ul. T.A. Wendy 8, 70-655 Szczecin
https://zstw.szczecin.pl/bip/
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
2) „Ochrona imprez wraz z wydarzeniami towarzyszącymi w ramach zadania The Tall Ships Races 2021.”
3) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
4) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę ochrony imprez wraz z wydarzeniami towarzyszącymi:

  • Finał Regat The Tall Ships Races 2021, odbywający się w dniach 30 lipca - 2 sierpnia 2021 r.
  • „Dyskoteka dla załóg Regat TTSR 2021” – dyskoteka dla 2.000 uczestników w dniu 1 sierpnia 2021 r.
  • Parada załóg” – przemarsz wraz z orkiestrami na trasie teren imprezy – Park Kasprowicza w dniu 1 sierpnia 2021

b) Kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie, 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu
c) Usługi zapewnienia ochrony obejmują czas przygotowań i realizacji wymienionych imprez oraz imprez towarzyszących i będą realizowane na podstawie „Wstępnego harmonogramu ochrony” stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji. Łączna szacowana liczba roboczogodzin wynosi 29 820. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 20% wartości umowy według cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w ofercie. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie usług ochrony

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej specyfikacją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia od 24.07.2021 r. do 8.08.2021 r.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA – 100 % - liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty ocenianej

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin w terminie do dnia 29.12.2020 r., do godz. 10.00.
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Lista załaczników :

1. Specyfikacja

2. Zał nr 1 do spec - formularz oferty

3. Zał nr 2 do spec - oswiadczenie o wykl

4. Zał nr 3 do spec - warunki udziału

5. Zał nr 4 do spec - wykaz

6. Zał nr 5 do spec – wzór umowy

7. Zał nr 6 do spec – Plan sytuacyjny

8. Zał nr 7 do spec – Wstępny harmonogram ochronyOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 16.12.2020
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 16.12.2020
Dokument oglądany razy: 2 676