bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ochrona obiektów GMS

Nr sprawy: ZZ.26-20/1.13

Szczecin, dnia 22.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:
„Ochrona obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w latach 2020 – 2021”


1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
ul. T.A. Wendy 8, 70-655 Szczecin
https://zstw.szczecin.pl/bip/
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
2) „Ochrona obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w latach 2021 – 2022”
3) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
4) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia i monitoring z interwencją grup patrolowych obiektów administrowanych przez Żeglugę Szczecińską wraz z obsługą informacyjną przypływających jednostek.
b) Kod CPV: 79.71.00.00-4 usługi ochroniarskie, 79.71.10.00-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu
Ochronę mienia, monitoring z użyciem systemu istniejącego na obiekcie, dokonywanie patroli pieszych potwierdzonych odczytem z punktów kontrolnych, wezwanie mobilnej grupy interwencyjnej na wypadek zagrożenia na mieniu:

  • Budynek Bosmanatu ul. Zbożowa 3, Szczecin wraz z nabrzeżami: Bulwar Gdyński, Bulwar Piastowski, Nabrzeże Starówka, Plac Łasztownia, budynek biurowy ŻSTW (ul. Wendy 8).

Łączna liczba roboczogodzin w okresie trwania usługi: 7.040 rbh


Ochrona obiektów, obejmuje swoim zakresem cały teren obiektu wraz z wszystkimi budynkami, infrastrukturą naziemną (tj.: toaletami, pawilonami, znakowaniami nawigacyjnymi, elementami bezpieczeństwa – koła ratunkowe), infrastrukturą pływającą - pomosty pływające oraz jednostkami pływającymi zacumowanymi przy nabrzeżu.

c) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej specyfikacją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia od 1.05.2021 r. do 31.03.2022 r.
KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA – 100 % - liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty ocenianej

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin w terminie do dnia 18.01.2020 r., do godz. 9.00
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja
  2. Zał nr 1 do spec - formularz oferty
  3. Zał nr 2 do spec- o braku podstaw do wykluczenia
  4. Zał nr 3 do spec - oświadczenie
  5. Zał nr 4 do spec - wykaz prac
  6. Zał nr 5 do spec - wzór umowy na ochronę
  7. Zał nr 6 – Harmonogram Bosmanat
  8. Zał nr 7 – Rozmieszczenie punktów kontrolnych
Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 22.12.2020
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 22.12.2020
Dokument oglądany razy: 2 556