bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.12.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano modyfikacje.

Ochrona imprez plenerowych, targowych, sportowych oraz imprez sportowych masowych w 2021

Nr sprawy: ZZ.26-20/1.12

Szczecin, dnia 29.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:
„Ochrona imprez plenerowych, targowych, sportowych oraz imprez sportowych masowych w 2021.”


1. ZAMAWIAJĄCY:
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
ul. T.A. Wendy 8, 70-655 Szczecin
https://zstw.szczecin.pl/bip/
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
2) „Ochrona imprez plenerowych, targowych, sportowych oraz imprez sportowych masowych w 2021.”
3) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
4) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest ochrona imprez plenerowych, targowych i sportowych organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. w 2021 z podziałem na trzy części zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji dla wykonawców, zwanej dalej specyfikacją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Termin wykonania zamówienia
a) Dla pierwszej części zamówienia: od 23.03.2021 r. do 22.12.2021 r.
b) Dla drugiej części zamówienia: 30.04.20201r. do 12.09.2021
c) Dla trzeciej części zamówienia: sierpień 2021
4. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA – 100 % - liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty ocenianej

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin w terminie do dnia 22.01.2021 r., do godz. 10.00.
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Specyfikacji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Lista załaczników :

  1. Specyfikacja
  2. Załącznik nr 1 - formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
  4. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału,
  5. Załącznik nr 4 – wykaz osób i usług
  6. Załącznik nr 5a - wzór umowy - Część I
  7. Załącznik nr 5b - wzór umowy - Część II
  8. Załącznik nr 5c - wzór umowy - Część III
  9. Załącznik nr 6 – Wstępny harmonogram ochrony dla drugiej części zamówieniaOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 29.12.2020
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 29.12.2020
Dokument oglądany razy: 1 310