bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na wybór Najemcy punktów gastronomicznych.

Przetarg nieograniczony na wybór Najemcy punktów gastronomicznych.


Podmiotem ogłaszającym pisemny, nieograniczony przetarg jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. działająca na rzecz i w imieniu Gminy Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
Przedmiotem przetargu jest wyłonienie spośród Oferentów Najemcy punktów gastronomicznych, zwanego dalej Najemcą lub Oferentem, z którym zawarta zostanie umowa na obsługę punktów gastronomicznych podczas wydarzeń organizowanych w hali Netto Arena w Szczecinie.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Oferty w przetargu mogą składać podmioty, które:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przetargu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na kwotę co najmniej 200.000,00 zł,
3) posiadają doświadczenie przy samodzielnej i sprawnej obsłudze punktów gastronomicznych podczas co najmniej dwóch wydarzeń, dla co najmniej 5000 osób, w okresie ostatnich dwóch lat.
2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) „Formularz ofertowy”, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu,
2) polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), z potwierdzeniem opłaty,
3) oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego, składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z tytułu najmu lokali użytkowych wobec Gminy Miasta Szczecin oraz Hali Widowiskowo-Sportowej Netto Arena,
4) dowód wniesienia wadium,
5) koncepcja prowadzenie punktów gastronomicznych,
6) dokumenty poświadczające należyte wykonanie usług, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) Regulaminu.


Składanie ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w rozdziale 3. ust. 2 Regulaminu, należy złożyć w terminie do dnia 16.05.2022, do godz. 9.30, w sekretariacie Organizatora ul. Władysława Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin.

Załączniki:

  1. REGULAMIN 
  2. Kalendarz wydarzeń
  3. Lokalizacje wszystkich punktów 1
  4. Lokalizacje wszystkich punktów 2
  5. Lokalizacje wszystkich punktów 3
  6. Wzór umowy
  7. Formularz oferty

Pytania i Odpowiedzi oraz Modyfikacjia Regulaminu - Data publikacji 12.05.2022

  1. Pytania i odpowiedzi
  2. REGULAMIN po modyfikacji ( zmiany zaznaczone na kolor żółty)
  3. Formularz oferty po modyfikacji.Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 12.05.2022
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 12.05.2022
Dokument oglądany razy: 2 036