bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Czwarty przetarg pisemny na najem powierzchni użytkowej wraz zapleczem socjalnym w budynku przy ul. Jana z Kolna 7 w Szczecinie.


Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na najem powierzchni biurowych wraz zapleczem socjalnym (powierzchnia 154,33m2) w budynku przy ul. Jana z Kolna 7 w Szczecinie


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
Złożenie oferty na „Formularzu Oferty” wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru (załącznik nr 1) wraz z dokumentami określonymi w formularzu. Wzór „Formularza Oferty” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://zegluga.szn.pl/bip w zakładce Konkursy:

  • Oferent może przed złożeniem oferty dokonać oględzin pomieszczeń, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
  • Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w Regulaminie konkursu
  • Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert / Otwarcie ofert:
Oferty należy złożyć do 11 marca 2019r do godz. 9.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 11 marca 2019r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Wendy 8 w Szczecinie.
Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem proponowanej wysokości czynszu (100%).
Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej http://zegluga.szn.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.

Załączniki:

  1. Regulamin
  2. Formularz ofertowy
  3. Rzut pomieszczeńOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 22.02.2019
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 22.02.2019
Dokument oglądany razy: 3 415