Regulaminy

REGULAMIN „LODOWISKA POD PAŁACEM”


1. Lodowisko jest obiektem rekreacyjnym zarządzanym przez spółkę Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o., ul. T. Wendy 8, 70-655 Szczecin, zwaną dalej Operatorem lodowiska.

2. „Lodowisko pod Pałacem” jest lodowiskiem syntetycznym, składającym się z płyt lodu syntetycznego.

3. Osoby korzystające z lodowiska są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do postanowień regulaminu oraz poleceń obsługi lodowiska oraz służb porządkowych.

4. Osoby korzystające z lodowiska są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zachować szczególne środki ostrożności.

5. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów podczas amatorskiej jazdy na łyżwach, za co nie ponosi odpowiedzialności Operator lodowiska.

6. Do korzystania z lodowiska uprawnione są osoby, posiadające ważny bilet wstępu lub voucher uprawniający do wstępu.

7. Opłaty obowiązujące na „Lodowisku pod Pałacem” znajdują się w cenniku. Nie przewiduje się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety.

8. Wejście do hali lodowiska nie wymaga zakupu biletu. Każdy z odwiedzających ma możliwość przed skierowaniem się do kasy lodowiska bezpłatnego wejścia do hali, aby rozważyć zakup biletu. Po odejściu od kasy bilety nie podlegają zwrotom.

9. Jednorazowo na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 80 osób. Operator lodowiska zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób korzystających z lodowiska (np. kiedy liczba osób korzystających z obiektu uniemożliwia swobodne korzystanie z niego, wtedy pracownik ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na obiekt i na taflę lodową).

10. Na lodowisko można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

11. Na łyżwach można przebywać wyłącznie na tafli lodowiska oraz miejscach wyłożonych specjalnymi matami zabezpieczającymi.

12. Operator lodowiska zastrzega sobie możliwość wydzielenia, zamknięcia określonej części lodowiska oraz zmiany godzin funkcjonowania obiektu.

13. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał obsługi lodowiska, z wyłączeniem strefy przeznaczonej do nauki.

14. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników lodowiska, w szczególności:

A. używania łyżew do jazdy szybkiej,

B. potrącania, podcinania, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania,

C. jazdy „pod prąd”,

D. urządzanie wyścigów lub niebezpiecznych zabaw,

E. wnoszenie na taflę lodowiska szklanych i plastikowych pojemników, napojów i jedzenia, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych,

F. niszczenia sprzętu i urządzeń lodowiska,

G. jazdy z dziećmi na rękach,

H. chodzenia po tafli w zwykłym obuwiu lub w łyżwach niedostosowanych do tafli syntetycznej,

I. wprowadzania zwierząt na teren lodowiska (w tym do hali).

15. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach ochronnych oraz ochraniaczach.

16. Podczas jazdy na łyżwach należy zachować maksymalną ostrożność.

17. Korzystanie z tafli lodowiska przez dzieci do lat 13 odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna (wyposażonego w łyżwy). Dzieci do lat 13 nie będą wpuszczane na lodowisko pod nieobecność opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie dziecka oraz za jego bezpieczeństwo.

18. Obsługa lodowiska ma prawo odmówić wstępu na lodowisko bądź wyprosić z lodowiska: osoby pod wpływem alkoholu, dzieci do lat 13 bez opieki pełnoletniego opiekuna, osoby niepodporządkowujące się poleceniom osób upoważnionych do obsługi lodowiska, osoby zakłócające właściwe funkcjonowanie lodowiska bądź utrudniające korzystanie z lodowiska innym użytkownikom oraz osoby łamiące lub nieprzestrzegające regulaminu.

19. Niedozwolone są wszelkie zabawy na tafli lodowiska stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników.

20. Niedozwolone jest siadanie i przechodzenie przez bandy.

21. Na lodowisku niedozwolone jest palenie papierosów, papierosów elektronicznych i spożywanie napojów alkoholowych, bądź środków odurzających.

22. Wszystkie wypadki należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu szkody u obsługi lodowiska ze wskazaniem przyczyny i sprawcy zajścia.

23. Po pierwszą pomoc należy zgłaszać się do obsługi lodowiska.

24. Z każdego wypadku zostanie sporządzony odpowiedni protokół podpisany przez strony zajścia i obsługę lodowiska.

25. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lub wyposażenia), wypadki (z udziałem użytkowników lodowiska) lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić obsłudze obiektu.

26. Po sygnale wszyscy uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie opuścić taflę lodowiska.

27. Po zakończeniu tury wszyscy przebierają się na zewnątrz lodowiska.

28. Operator lodowiska nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

29. Za uszkodzenie telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 itp. wnoszących na teren lodowiska Operator nie odpowiada.

30. Osoby niszczące lub uszkadzające infrastrukturę lub wyposażenie lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

31. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

32. Na terenie lodowiska funkcjonuje wypożyczalnia. Opłatę za wypożyczenie łyżew uiszcza się w kasie przed wejściem na lodowisko. Korzystanie z wypożyczalni reguluje „Regulamin wypożyczalni”.

33. Dopuszczalne jest korzystanie z własnych łyżew, pod warunkiem, że są to łyżwy hokejowe dostosowane do syntetycznej tafli lodowiskowej. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do obsługi lodowiska.

34. Operator może utrwalać za pomocą środków audiowizualnych i elektronicznych częściowo lub całkowicie przebieg wydarzeń na lodowisku dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na terenie lodowiska może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, marketingowych oraz promocyjnych.

35. Regulamin oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) są udostępnione w widocznym miejscu na terenie lodowiska.


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1. Wypożyczalnia łyżew, kasków oraz pomocy do nauki jazdy prowadzona jest przez spółkę Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o., ul. T. Wendy 8, 70-655 Szczecin.

2. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:45 – 21:15 a w weekendy w godzinach 9:45 – 22:15.

3. Na stanie wypożyczalni znajdują się łyżwy, kaski, pomoce do nauki jazdy oraz szafki skrytkowe (znajdujące się na hali lodowiskowej).

4. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego sprzętu oraz kluczy do szafki.

5. Dzieci do 13 lat nie mogą samodzielnie wypożyczyć sprzętu. Osobom, które ukończyły 13 lat i są niepełnoletnie, sprzęt wypożycza się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Opłatę za wypożyczenie sprzętu reguluje cennik wypożyczalni.

7. W wypadku braku zwrotu sprzętu w ciągu 15 min. po upływie czasu, na jaki został wypożyczony, pobierana będzie opłata za czas następnej tury.

8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.

9. W przypadku zgubienia lub braku zwrotu sprzętu (łyżwy, kask, pomoce do nauki jazdy) będzie pobierana opłata w kwocie 200 zł, za zgubienie klucza od szafki opłata wynosi 50 zł. Za uszkodzenie sprzętu wysokość i formę rekompensaty ustala osoba upoważniona.

10. Łyżwy oddaje się oczyszczone i z włożonymi wkładkami.

11. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.

12. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie.

13. Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.

14. Regulamin oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) są udostępnione w widocznym miejscu na terenie lodowiska.

INFORMACJE TECHNICZNE

1. But należy zapinać na wszystkie klamry, paski muszą być zapięte.

2. Na łyżwach nie wolno skakać. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach poza strefą lodowiska i matami ochronnymi.

3. Zawsze należy używać ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki oraz rękawic i kasku. Ochraniacze i kaski nie chronią całkowicie przed wypadkami, ale mogą zmniejszyć ryzyko obrażeń.

4. Operator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia i kontuzje spowodowane korzystaniem z łyżew oraz kasków.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOCHERA UPRAWNIAJĄCEGO DO JEDNORAZOWEGO WSTĘPU DLA DWÓCH OSÓB

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z „Vouchera na Lodowisko pod Pałacem” uprawniającego do jednorazowego wstępu dla dwóch osób na teren „Lodowiska pod Pałacem”.

2. Voucher uprawnia do jednorazowego wstępu dwóch osób na taflę lodowiska na jedną turę przejazdu (50 minut) na terenie „Lodowiska pod Pałacem”, mieszczącego się w hali namiotowej na Placu Orła Białego w Szczecinie.

3. Voucher nie upoważnia do darmowego wejścia na taflę w czasie imprez i animacji dla dzieci.

4. Voucher należy okazać w kasie lodowiska i przekazać obsłudze przy wejściu na taflę lodowiska.

5. Voucher nie upoważnia do bezpłatnego skorzystania z wypożyczalni i szafek do przechowywania.

6. W przypadku niezrealizowania vouchera w terminie do 29.02.2020 r. prawo do jego wykorzystania wygasa.

7. Organizator zastrzega, że voucher nie podlega zamianie na jego równowartość pieniężną.

8. W przypadku realizacji vouchera przez jedną osobę nie upoważnia on do wstępu na dwie tury przejazdu ani dwukrotnego wstępu na teren lodowiska.

9. Regulamin jest dostępny na stronie www.zstw.szczecin.plNasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się