Regulaminy

Regulamin Lodowiska przy Netto Arenie

 1. Lodowisko jest obiektem rekreacyjnym zarządzanym przez spółkę Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o., ul. T. Wendy 8, 70-655 Szczecin, zwaną dalej Operatorem lodowiska.
 2. Lodowisko zlokalizowane jest przy hali Netto Arena, ul. Szafera 3/5/7 w Szczecinie.
 3. Lodowisko będzie otwarte od 3.12.2021 r. do 6.03.2022 r. z wyłączeniem dni świątecznych 24-25.12.2021 r.
 4. Lodowisko jest czynne w godzinach:
  a. Poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach 16:00-22:00, środy w godzinach 17:00-22:00
  b. W soboty i niedziele w godzinach 10:00-22:00
  c. 26.12.2021 r. czynne w godzinach 12:00-22:00
  d. 31.12.2021 r. czynne w godzinach 10:00-16:00
  e. 1.01.2021 r. czynne w godzinach 12:00-22:00
  f. 6.01.2021 r. czynne w godzinach 10:00-22:00
  g. O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu lodowiska Operator lodowiska poinformuje na stronie www.zstw.szczecin.pl i w wydarzeniu w serwisie Facebook https://www.facebook.com/lodowiskoszafera
 5. Osoby korzystające z lodowiska są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do postanowień regulaminu oraz poleceń obsługi lodowiska oraz służb porządkowych.
 6. Osoby korzystające z lodowiska są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zachować szczególne środki ostrożności.
 7. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów podczas amatorskiej jazdy na łyżwach, za co Operator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Do korzystania z lodowiska uprawnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet.
 9. Opłaty obowiązujące na lodowisku znajdują się w cenniku umieszczonym na stronie operatora www.zstw.szczecin.pl oraz w wydarzeniu w serwisie Facebook https://www.facebook.com/lodowiskoszafera. Jeżeli w cenniku jest mowa o weekendzie to oznacza, że są to: piątek, sobota i niedziela.
 10. Lodowisko wyposażone jest w strefę gastronomiczną, wypożyczalnię z łyżwami, kaskami, usługą ostrzenia łyżew oraz szafki, w których można przechować rzeczy.
 11. Lodowisko jest zaopatrzone w Elektroniczny System Obsługi Klienta, który umożliwia naliczanie czasu, który klient faktycznie spędził na tafli wg następujących zasad:
  a. dostępne są bilety uprawniające do korzystania z tafli na określony czas,
  b. klient otrzymuje zakupiony bilet/karnet, który w momencie przyłożenia do czytnika na bramce rozpoczyna naliczanie czasu,
  c. klient ma możliwość kontroli ważności zakupionego biletu/karnetu przykładając go do czytnika umieszczonego przy tafli lodowiska,
  d. klient może opuść taflę przed wykorzystaniem wszystkich zakupionych minut i zrealizować go:
  - i. w przypadku biletu na 60 min tego samego dnia,
  - ii. w przypadku pozostałych biletów/karnetów do 06.03.2022 r.
  e. po zejściu z tafli przyłożenie biletu/karnetu do czytnika na bramce powoduje zatrzymanie naliczania czasu,
  f. po przekroczeniu czasu klient będzie zobowiązany dokonać dopłaty w wysokości 1/60 stawki godzinowej za każdą dodatkową minutę.
 12. Kara za zgubienie biletu wynosi 30 zł. Karę klient uiszcza w kasie.
 13. Voucher należy wymienić w kasie na odpowiedni bilet/karnet.
 14. Nie przewiduje się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety.
 15. Jednorazowo na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 100 osób. Operator lodowiska zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób korzystających z lodowiska (np. kiedy liczba osób korzystających z obiektu uniemożliwia swobodne korzystanie z niego, wtedy pracownik ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na obiekt i na taflę lodową). Zmniejszenie liczby osób może wynikać również z przepisów dotyczących zwalczania epidemii Covid-19.
 16. Na łyżwach można przebywać wyłącznie na tafli lodowiska oraz miejscach wyłożonych specjalnymi matami zabezpieczającymi.
 17. Operator lodowiska zastrzega sobie możliwość wydzielenia, zamknięcia określonej części lodowiska oraz zmiany godzin funkcjonowania obiektu.
 18. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał obsługi lodowiska, z wyłączeniem strefy przeznaczonej do nauki.
 19. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników lodowiska, w szczególności:
  a. używanie łyżew do jazdy szybkiej,
  b. potrącanie, podcinanie, wykonywanie skoków, gwałtowne hamowanie,
  c. jazda „pod prąd”,
  d. urządzanie wyścigów lub niebezpiecznych zabaw,
  e. wnoszenie na taflę lodowiska szklanych i plastikowych pojemników, napojów i jedzenia, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych,
  f. niszczenie sprzętu i urządzeń lodowiska,
  g. jazda z dziećmi na rękach,
  h. chodzenie po tafli w zwykłym obuwiu lub w łyżwach niedostosowanych do tafli,
  i. wprowadzanie zwierząt na teren lodowiska (w tym do hali).
 20. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach ochronnych oraz ochraniaczach.
 21. Podczas jazdy na łyżwach należy zachować maksymalną ostrożność.
 22. Korzystanie z tafli lodowiska przez dzieci do lat 13 odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna (wyposażonego w łyżwy). Dzieci do lat 13 nie będą wpuszczane na lodowisko pod nieobecność opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie dziecka oraz za jego bezpieczeństwo.
 23. Obsługa lodowiska ma prawo odmówić wstępu na lodowisko bądź wyprosić z lodowiska: osoby pod wpływem alkoholu, dzieci do lat 13 bez opieki pełnoletniego opiekuna, osoby niepodporządkowujące się poleceniom osób upoważnionych do obsługi lodowiska, osoby zakłócające właściwe funkcjonowanie lodowiska bądź utrudniające korzystanie z lodowiska innym użytkownikom oraz osoby łamiące lub nieprzestrzegające regulaminu.
 24. Niedozwolone są wszelkie zabawy na tafli lodowiska stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników.
 25. Niedozwolone jest siadanie i przechodzenie przez bandy.
 26. Na lodowisku niedozwolone jest palenie papierosów, papierosów elektronicznych i spożywanie napojów alkoholowych, bądź środków odurzających.
 27. Wszystkie wypadki należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu szkody u obsługi lodowiska ze wskazaniem przyczyny i sprawcy zajścia.
 28. Po pierwszą pomoc należy zgłaszać się do obsługi lodowiska.
 29. Z każdego wypadku zostanie sporządzony odpowiedni protokół podpisany przez strony zajścia i obsługę lodowiska.
 30. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lub wyposażenia), wypadki (z udziałem użytkowników lodowiska) lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić obsłudze obiektu.
 31. Po sygnale wszyscy uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie opuścić taflę lodowiska.
 32. Operator lodowiska nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 33. Za uszkodzenie telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 itp. wniesionych na teren lodowiska Operator nie odpowiada.
 34. Osoby niszczące lub uszkadzające infrastrukturę lub wyposażenie lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 35. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
 36. Na terenie lodowiska funkcjonuje wypożyczalnia. Opłatę za wypożyczenie łyżew uiszcza się w kasie przed wejściem na lodowisko. Korzystanie z wypożyczalni reguluje „Regulamin wypożyczalni”.
 37. Dopuszczalne jest korzystanie z własnych łyżew.
 38. Operator może utrwalać za pomocą środków audiowizualnych i elektronicznych częściowo lub całkowicie przebieg wydarzeń na lodowisku dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na terenie lodowiska może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, marketingowych oraz promocyjnych.
 39. Regulamin oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) są udostępnione w widocznym miejscu na terenie lodowiska.
 40. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej www.zstw.szczecin.pl


Regulamin wypożyczalni

 1. Wypożyczalnia łyżew, kasków oraz pomocy do nauki jazdy prowadzona jest przez spółkę Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o., ul. T. Wendy 8, 70-655 Szczecin.
 2. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:45 – 21:15, a w weekendy w godzinach 9:45 – 22:15.
 3. Na stanie wypożyczalni znajdują się łyżwy, kaski, pomoce do nauki jazdy oraz szafki skrytkowe.
 4. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego sprzętu oraz kluczy do szafki.
 5. Dzieci do 13 lat nie mogą samodzielnie wypożyczyć sprzętu. Osobom, które ukończyły 13 lat i są niepełnoletnie, sprzęt wypożycza się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Opłatę za wypożyczenie sprzętu reguluje cennik wypożyczalni.
 7. W wypadku zwrotu sprzętu po upływie czasu, na jaki został wypożyczony, pobierana będzie opłata za czas do oddania.
 8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 9. W przypadku zgubienia lub braku zwrotu sprzętu (łyżwy, kask, pomoce do nauki jazdy) będzie pobierana opłata w kwocie 200 zł, za zgubienie klucza od szafki opłata wynosi 50 zł. W przypadku uszkodzenia sprzętu wypożyczający pokryje koszt naprawy albo zakupu nowego sprzętu w zależności od stopnia uszkodzenia.
 10. Łyżwy oddaje się oczyszczone i z włożonymi wkładkami.
 11. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.
 12. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie.
 13. Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.
 14. Regulamin oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) są udostępnione w widocznym miejscu na terenie lodowiska.
 15. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej www.zstw.szczecin.pl

INFORMACJE TECHNICZNE:

 1. But należy zapinać na wszystkie klamry, paski muszą być zapięte.
 2. Na łyżwach nie wolno skakać. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach poza strefą lodowiska i matami ochronnymi.
 3. Zawsze należy używać ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki oraz rękawic i kasku. Ochraniacze i kaski nie chronią całkowicie przed wypadkami, ale mogą zmniejszyć ryzyko obrażeń.

Regulamin korzystania z voucherów

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Voucherów na lodowisku przy Netto Arenie, ul. Szafera 3/5/7 w Szczecinie.
 2. Rodzaje i wartość voucherów:
  a. voucher na 60 min - do realizacji w dni powszednie, o wartości 15 zł
  b. voucher na 60 min - do realizacji w dowolnym dniu tygodnia, o wartości 18 zł
  c. voucher dzienny bez limitu - do realizacji w dowolnym dniu tygodnia, o wartości 50 zł
  d. voucher na 600 min - do realizacji w dni powszednie, wartość 120 zł
  e. voucher na 600 min - do realizacji w dowolnym dniu tygodnia, wartość 150 zł
  f. voucher rodzinny (2 opiekunów + 2 dzieci) do realizacji w dowolnym dniu tygodnia, wartość 50 zł
  g. voucher na sezon – do realizacji w dowolnym dniu tygodnia, wartość 600 zł
 3. Voucher nie upoważnia do darmowego wejścia na taflę w czasie imprez zamkniętych i przerw technicznych* i w dni zamknięcia lodowiska**.
 4. Voucher należy wymienić w kasie lodowiska na właściwy bilet lub karnet.
 5. Voucher nie upoważnia do bezpłatnego skorzystania z wypożyczalni i szafek do przechowywania.
 6. W przypadku niezrealizowania vouchera w terminie do 06.03.2022 r. prawo do jego wykorzystania wygasa.
 7. Organizator zastrzega, że voucher nie podlega zamianie na jego równowartość pieniężną.
 8. Regulamin jest dostępny na stronie www.zstw.szczecin.pl


*Przerwy techniczne na czyszczenie tafli lodowiska:
Od poniedziałku do piątku PN-PT 15:30-16:00, 19:00-19:30
Sobota i niedziela, ferie 13:00-13:30, 16:30-17:00, 20:00-20:30
**Dni zamknięcia lodowiska: 24 i 25.12.2021 r.

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się

A A+ A++