REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW

SZCZECIŃSKIEGO JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO ONLINE

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa Wystawców w Szczecińskim Jarmarku Bożonarodzeniowym Online zwanym w dalszej treści regulaminu Jarmarkiem.
 2. Organizatorem Jarmarku jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., adres: Wendy 8, 70-655, na zlecenie Gminy Miasto Szczecin, adres email: info@zstw.szczecin.pl, zwaną dalej Organizatorem.
 3. Jarmark prowadzony będzie na stronie internetowej pod adresem: www.jarmark.szczecin.eu oraz w wydarzeniu utworzonym w oficjalnym wydarzeniu w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/events/384446089256565.
 4. Jarmark odbywać się będzie w dniach 4 grudnia 2020 - 31 stycznia 2021 roku.
 5. W ramach Jarmarku nie będzie prowadzona bezpośrednia sprzedaż, a jedynie promocja i prezentacja Wystawców oraz udostępnienie ich danych kontaktowych dla odbiorców Jarmarku.
 6. Udział w Jarmarku jest bezpłatny i dobrowolny, pod warunkiem spełnienia zapisów z § 2.

§ 2.

UDZIAŁ WYSTAWCÓW W JARMARKU

 1. Wystawcą Jarmarku może zostać przedsiębiorca, organizacja pożytku publicznego, stowarzyszenie, fundacja, których działalność zarejestrowana jest w Gminie Miasto Szczecin, oraz osoby prywatne, zamieszkałe w Szczecinie.
 2. Wystawcami Jarmarku mogą być między innymi lokalni twórcy i rękodzielnicy; restauracje; przedsiębiorcy posiadający w swym asortymencie wyroby handlowe typu: miody, wina, herbaty, lizaki; przedsiębiorcy oferujący usługi typu: usługi kosmetyczne, animacje dla dzieci, usługi fotograficzne oraz laureaci programu „Zrobione w Szczecinie.
 3. Aby zgłosić chęć udziału w Jarmarku jako Wystawca należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
  https://zstw.szczecin.pl/pl/wydarzenia/2020/jarmar... i przesłać Formularz za pomocą przycisku “Wyślij”.
 4. Zgłoszenia Wystawców przyjmowane są przez Organizatora od 20 listopada 2020 r. do dnia 20 grudnia 2020 r.
 5. Przy wypełnianiu Formularza Wystawca zostanie poproszony o następujące dane: nazwa i adres firmy, NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, opis działalności i oferowanych produktów lub usług, wybór kategorii, zdjęcie produktu, logo firmy oraz akceptację niniejszego Regulaminu oraz niezbędnych zgód.
 6. Organizator zastrzega sobie edycję opisu działalności i oferowanych produktów lub usług, dostosowanie formatu zdjęcia oraz przyporządkowanie do kategorii.
 7. Organizator nie udostępni w ramach Jarmarku zdjęć, których treść w jakikolwiek sposób narusza godność ludzką i które są sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 8. Zgłaszając swój udział w Jarmarku Wystawca oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i w sposób dobrowolny przystępuje do Jarmarku;
  2. potwierdza, że posiada wszelkie prawa autorskie do przesłanych materiałów (osobiste i majątkowe);
  3. jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach, nie narusza prywatności i dóbr osobistych innych osób;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej od Organizatora;
  5. wyraża zgodę na zamieszczenie opisu działalności, zdjęć asortymentu oraz danych kontaktowych w oficjalnym wydarzeniu w serwisie Facebook https://www.facebook.com/events/384446089256565 oraz na stronie internetowej www.jarmarki.szczecin.eu;
  6. nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez Organizatora opisu, zdjęć oraz danych kontaktowych na podstawie przesłanego Formularza;
  7. wszystkie informacje i dane podane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą;
  8. występuje we własnym imieniu.
 9. Przesłanie Formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem na listę Wystawców Jarmarku.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Jarmarku, jeśli proponowany przez Wystawcę asortyment nie będzie wpisywał się w ideę Jarmarku. O odmowie uczestnictwa w Jarmarku Organizator poinformuje Wystawcę drogą mailową na wskazany w Formularzu adres e-mail.
 11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, Wystawca może zostać wykluczony z Jarmarku.
 12. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z prezentacji na stronie Jarmarku przed 31.01.2021 roku. W tym celu należy wysłać informację o rezygnacji na adres e-mail: info@zstw.szczecin.pl.

§ 3.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. i podmioty współpracujące ze spółką Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@zstw.szczecin.pl.
 3. Wystawca podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i świadomie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Jarmarku. Jednakże niepodanie danych równoznaczne jest z brakiem możliwości udziału w Jarmarku.
 4. Wystawca ma możliwość wglądu, edycji i usuwania swoich danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej na adres info@zstw.szczecin.pl.
 5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Ochrona danych osobowych/RODO”, zamieszczonego na stronie www.zstw.szczecin.pl.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Jarmarku będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i Regulaminu Jarmarku.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Jarmarku lub jego przerwania bez podawania przyczyn.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Wystawców.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za proces sprzedaży pomiędzy Wystawcą a kupującym.


>>Pobierz regulamin<<

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się

A A+ A++