Regulamin dla wystawców

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW

JARMARKU WIELKANOCNEGO ONLINE

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa Wystawców w Jarmarku Wielkanocnym Online zwanym w dalszej treści regulaminu Jarmarkiem.
 2. Organizatorem Jarmarku jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., adres: Wendy 8, 70-655, na zlecenie Gminy Miasto Szczecin, adres email: info@zstw.szczecin.pl, zwaną dalej Organizatorem.
 3. Jarmark prowadzony będzie na stronie internetowej pod adresem: www.jarmark.szczecin.eu oraz w wydarzeniu utworzonym w oficjalnym wydarzeniu w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/events/384446089256565.
 4. Jarmark odbywać się będzie w dniach 22 lutego – 9 kwietnia 2021 roku.
 5. W ramach Jarmarku nie będzie prowadzona bezpośrednia sprzedaż, a jedynie promocja i prezentacja Wystawców oraz udostępnienie ich danych kontaktowych dla odbiorców Jarmarku.
 6. Udział w Jarmarku jest bezpłatny i dobrowolny, pod warunkiem spełnienia zapisów z § 2.

§ 2.

UDZIAŁ WYSTAWCÓW W JARMARKU

 1. Wystawcą Jarmarku może zostać przedsiębiorca, organizacja pożytku publicznego, stowarzyszenie, fundacja, których działalność zarejestrowana jest w Gminie Miasto Szczecin, oraz osoby prywatne, zamieszkałe w Szczecinie.
 2. Wystawcami Jarmarku mogą być między innymi lokalni twórcy i rękodzielnicy; restauracje; przedsiębiorcy posiadający w swym asortymencie wyroby handlowe typu: miody, wina, herbaty, lizaki; przedsiębiorcy oferujący usługi typu: usługi kosmetyczne, animacje dla dzieci, usługi fotograficzne oraz laureaci programu „Zrobione w Szczecinie.
 3. Aby zgłosić chęć udziału w Jarmarku jako Wystawca należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ i przesłać Formularz za pomocą przycisku “Wyślij”.
 4. Zgłoszenia Wystawców przyjmowane są przez Organizatora od 1 lutego 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.
 5. Przy wypełnianiu Formularza Wystawca zostanie poproszony o następujące dane: nazwa i adres firmy, NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, opis działalności i oferowanych produktów lub usług, wybór kategorii, zdjęcie produktu, logo firmy oraz akceptację niniejszego Regulaminu oraz niezbędnych zgód.
 6. Organizator zastrzega sobie edycję opisu działalności i oferowanych produktów lub usług, dostosowanie formatu zdjęcia oraz przyporządkowanie do kategorii.
 7. Organizator nie udostępni w ramach Jarmarku zdjęć, których treść w jakikolwiek sposób narusza godność ludzką i które są sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 8. Zgłaszając swój udział w Jarmarku Wystawca oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i w sposób dobrowolny przystępuje do Jarmarku;
  2. potwierdza, że posiada wszelkie prawa autorskie do przesłanych materiałów (osobiste i majątkowe);
  3. jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach, nie narusza prywatności i dóbr osobistych innych osób;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej od Organizatora;
  5. wyraża zgodę na zamieszczenie opisu działalności, zdjęć asortymentu oraz danych kontaktowych w oficjalnym wydarzeniu w serwisie Facebook https://www.facebook.com/events/384446089256565 oraz na stronie internetowej www.jarmarki.szczecin.eu;
  6. nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez Organizatora opisu, zdjęć oraz danych kontaktowych na podstawie przesłanego Formularza;
  7. wszystkie informacje i dane podane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą;
  8. występuje we własnym imieniu.
 9. Przesłanie Formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem na listę Wystawców Jarmarku.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Jarmarku, jeśli proponowany przez Wystawcę asortyment nie będzie wpisywał się w ideę Jarmarku. O odmowie uczestnictwa w Jarmarku Organizator poinformuje Wystawcę drogą mailową na wskazany w Formularzu adres e-mail.
 11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, Wystawca może zostać wykluczony z Jarmarku.
 12. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z prezentacji na stronie Jarmarku przed 9.04.2021 roku. W tym celu należy wysłać informację o rezygnacji na adres e-mail: info@zstw.szczecin.pl.

§ 3.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. i podmioty współpracujące ze spółką Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@zstw.szczecin.pl.
 3. Wystawca podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i świadomie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Jarmarku. Jednakże niepodanie danych równoznaczne jest z brakiem możliwości udziału w Jarmarku.
 4. Wystawca ma możliwość wglądu, edycji i usuwania swoich danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej na adres info@zstw.szczecin.pl.
 5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Ochrona danych osobowych/RODO”, zamieszczonego na stronie www.zstw.szczecin.pl.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Jarmarku będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i Regulaminu Jarmarku.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Jarmarku lub jego przerwania bez podawania przyczyn.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Wystawców.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za proces sprzedaży pomiędzy Wystawcą a kupującym.

POBIERZ REGULAMIN

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się

A A+ A++