Regulamin wydarzeń

Regulamin wydarzeń plenerowych realizowanych na Skwerze na Nabrzeżu Starówka w Szczecinie

Obowiązuje w terminie od 22 czerwca do 08 września 2024 r.

1. Regulamin jest wydany przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. (zwana dalej „Organizatorem”) – Organizatora Wydarzenia pod nazwą: „Bulwarowe” (zwane dalej: „Wydarzeniem”).
2. Wstęp na teren Wydarzenia jest bezpłatny.
3. Przed wejściem na Wydarzenie plenerowe uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy, który dostępny jest przy namiotach Organizatora.
4. Liczba osób przebywających na terenie Wydarzenia jest ograniczona i wynosi 999 osób z zastrzeżeniem zmiany maksymalnej liczby uczestników, jeśli będzie tego wymagać charakter wydarzenia, sytuacja epidemiczna lub obowiązujące przepisy prawa.
5. Pokazy / koncerty realizowane w ramach Wydarzenia odbywają na scenie oraz terenie Wydarzenia.
6. Dla uczestników udostępnione są toalety zlokalizowane w wydzielonej strefie.
7. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do respektowania komunikatów przekazywanych przez Organizatora i jego pracowników.
8. Na terenie Wydarzenia zabrania się:
a) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich,
b) nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
c) prowadzenia działań o charakterze ideologicznym, politycznym czy religijnym,
d) obrotu towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie są zakazane bądź ograniczone z mocy prawa i obowiązujących przepisów,
e) sprzedaży towarów lub usług nieposiadających wymaganych zgód i atestów,
f) wstępu osobom nietrzeźwym,
g) posiadania i spożywania środków odurzających lub psychotropowych,
h) stania w ciągach komunikacyjnych i na drogach ewakuacyjnych, które wyłączone są z miejsc przeznaczonych dla publiczności,
i) rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu. Ze względów bezpieczeństwa na terenie imprezy masowej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych przez Organizatora) i używania otwartego ognia,
j) wzniecania fajerwerków, używania środków pirotechnicznych itp.,
k) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
l) zaśmiecania terenu wydarzenia,
m) palenia wyrobów tytoniowych w miejscach do tego niewyznaczonych,
n) niszczenia infrastruktury zarówno stałej i jak i czasowo rozstawionej przez Organizatora,
o) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.
9. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Wydarzenia wyłącznie pod opieką dorosłych.
10. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za ewentualne uszkodzenia osób lub/i mienia przez dzieci.
11. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie Wydarzenia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
12. Każdy uczestnik Wydarzenia może korzystać z gier i zabawek na terenie Wydarzenia bezpłatnie. Zabawek nie można wynosić poza teren Wydarzenia.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia z terenu wydarzenia osoby jawnie (poprzez strój, działania, zachowania) promujące swoje usługi, firmy, stowarzyszenia, działania inicjatywy.
14. Organizator może utrwalać za pomocą środków audiowizualnych i elektronicznych częściowo lub całkowicie przebieg Wydarzenia. W związku z tym wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, marketingowych oraz promocyjnych.
15. Udział w Wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację wizerunku w relacjach filmowych i fotograficznych z Wydarzenia.

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się