Regulamin targów

REGULAMIN TARGÓW BUD-GRYF & HOME 2020

1. Regulamin Imprezy niemasowej o nazwie „Targi budowlane i wyposażenia wnętrz Bud-Gryf & Home” odbywającej się w dniach od 23-25.10.2020 r. w godzinach: piątek 12:00-17:00, sobota 10:00-17:00 na terenie:

- Starej Rzeźni, ul.Wendy 14,

- hali „Event Mariana“ i drugiej hali przyległej, ul. Wendy 18

- sali eventowej „Bulwary“,

- skweru i terenu na Nabrzeżu Starówka,

zwanej dalej „Imprezą“, której organizatorem jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin, NIP 584-020-72-24.

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do zachowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników oraz do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu Imprezy.

3. Osoby przebywające na terenie Imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu. Uczestnicy w wieku poniżej lat 10 mogą przebywać na terenie Imprezy wyłącznie pod nadzorem dorosłego opiekuna.

4. Udział, przebywanie na terenie Imprezy jest dobrowolne i bezpłatne z wyłączeniem usług wskazanych w zdaniu następnym. Usługi kateringowe i gastronomiczne świadczone na terenie Imprezy są odpłatne zgodnie z cennikiem i warunkami zapewnionymi przez Podmioty świadczące te usługi. Wszelkie kwestie konsumenckie, w tym w szczególności reklamacje powinny być zgłaszane bezpośrednio do podmiotu świadczącego usługi. W razie zapewnienia na terenie Imprezy usług o charakterze gastronomiczno-kateringowych dostępnych bezpłatnie, Uczestnicy zostają o tym odpowiednio poinformowani.

5. Uczestnicy na terenie Imprezy mogą uczestniczyć w zaplanowanych, nieodpłatnych atrakcjach w wydzielonym miejscu. Użytkownicy korzystający z infrastruktury przeznaczonej do animacji, zobowiązani są do użytkowania jej zgodnie z przeznaczeniem.

6. Osoby przebywające na terenie Imprezy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy bądź związane z ich działaniem szkody.

7. Na terenie obowiązuje zakaz:

- wnoszenia broni wszelkiego rodzaju, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych,

- spożywania piwa i alkoholi niskoprocentowych poza wyznaczonymi do tego celu punktami konsympcyjnymi,

- wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychotropowych,

8. Wszelka działalność (zarówno handlowa i niehandlowa) dozwolona jest w wyznaczonych miejscach, wyłącznie za zgodą właściciela obiektu lub organizatora imprezy.

9. Każdy kto przebywa na terenie imprezy zobowiązany jest do przestrzegania zasad poszanowania mienia, poszanowania zieleni, niezaśmiecania terenu i obiektów.

10. Osoby zakłócające przebieg imprezy zostaną usunięte przez służby porządkowe.

11. W przypadku zagrożenia pożarowego lub innego osoba będąca na terenie winna niezwłocznie zawiadomić o fakcie służby porządkowe, organizatora lub Państwową Straż Pożarną – tel. 998 lub 112.

12. W przypadku akcji ratowniczej należy stosować się do poleceń kierującego akcją, kierować się do wyjść ewakuacyjnych, nie utrudniać prowadzenia akcji ratowniczej.

13. Osoby niestosujące się do poleceń służb porządkowych lub do niniejszego regulaminu mogą być ukarane karą grzywny lub zakazu wstępu na imprezę - niezależnie od możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

14. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Imprezy, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i sprzęt pozostawiony bez nadzoru na terenie imprezy.

16. Udział w Imprezie oznacza zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora, bądź na jego zlecenie wizerunku Uczestnika w celu promocji Wydarzenia poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej Imprezy, materiałach i kanałach online (m.in. Facebook, Instagram) oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniem.

17. Organizator może utrwalać za pomocą środków audiowizualnych i elektronicznych częściowo lub całkowicie przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Organizatora i jego sponsorów. W związku z tym wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, marketingowych oraz promocyjnych.

18. Administratorem danych osobowych jest prezes zarządu spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie (kod: 70-655 Szczecin) przy ul. Tadeusza Wendy 8. Klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej www.zstw.szczecin.pl.

19. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Imprezy mogą być składane na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora określony w paragrafie 1 z dopiskiem „Reklamacja” najpóźniej w terminie do 7 dni od daty zakończenia Imprezy. Reklamacje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania

20. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

21. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników Imprezy w biurze wystawców w hali „Event Marina“, oraz na stronie internetowej www.zstw.szczecin.pl/pl/wydarzenia.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się

A A+ A++